7.2.3 Kennisontwikkeling en -deling

Het is van belang dat de overheid goed is aangesloten op de ontwikkelingen in de samenleving: Een overheid die dichtbij en benaderbaar is, die net zo goed kan luisteren als initiëren. Deze prestatie stelt daarom de ontwikkeling van kennis en het delen hiervan binnen de provincie en met onze partners in de samenleving centraal. Door middel van interactie met onze partners delen we kennis en geven we invulling aan de beleidsbeïnvloedende rol van deze partners waarmee de democratie verbeterd wordt.

Context

Veranderende verhoudingen tussen overheid en samenleving noodzaken expliciet aandacht te besteden aan nieuwe vormen van samenwerking en initiatieven vanuit de samenleving. De overheid stimuleert en faciliteert kennisdeling.

Acties

  1. We voeren Overijssel Doet Mee uit in 2016 en ontwikkelen dit door na besluitvorming via investeringsplan kwaliteit openbaar bestuur.

  2. We faciliteren de Jongerenraad Overijssel 2016.

  3. Wij beheren de communicatieve en technische ondersteuning van het digitale Jij&Overijssel platform

  4. Wij organiseren onder andere debatten over actualiteiten in het openbaar bestuur.

  5. We organiseren bijeenkomsten, colleges en workshops over vernieuwing in het openbaar bestuur.

Toelichting op voortgang

Actie 1: Er is tussen Overijsselse politici en ruim 5000 inwoners contact geweest over de werking van onze democratie. Naast jongeren doen er nu ook steeds meer volwassenen mee aan onze bijeenkomsten. Bij de inzet van alle activiteiten van Overijssel doet mee (ODM) is gekeken waar meer participatie van deelnemers kon worden ingezet.  

Actie 2: De Jongerenraad Overijssel wordt niet meer begeleid door een extern bureau maar door een medewerker van ODM.  De Jongerenraad heeft de voorbereidingen gestart om zijn netwerkfunctie te versterken. Er is al contact geweest met het Jongerenberaad Enschede, Jongerenraad Zwolle en met Almelose jongeren. Ook heeft de Jongerenraad dit jaar adviezen gegeven over de drukte in autobussen en toekomstig natuurbeleid. Er is in november door u een motie aangenomen om deze prestatie structureel te maken waar het nu nog onderdeel uitmaakt van het Investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur.

Actie 3: Wij beheren de communicatieve en technische ondersteuning van het digitale Jij&Overijssel platform. Het platform bevat nu 836 initiatieven in totaal. Dit betekent 22% groei ten opzichte van december 2015. We draaiden vier succesvolle online publieksacties waaronder de uitzending van het Bevrijdingsfestival Overijssel en het Grootste Kennisfestival. We hadden een biologische ijsactie met 224 inzenders in de zomer, en een Groen-Groener-Groenst kids editie in het najaar met tientallen deelnemers. Het platform Jij&Overijssel is  bekroond met het winnen van de Galjaardprijs 2016 voor beste publieke communicatie.

We constateren een blijvende groei van initiatieven, maar het eigen initiatief van inwoners komt niet vanzelf. Hiervoor is een actieve uitvraag en aanjagen nodig, zowel bij partners, onze eigen organisatie als bij particuliere initiatieven. De succesvolste initiatieven zijn de plannen die ook een offline component (bijeenkomst, lezing, wedstrijd, fotosessie festival) in zich herbergen.

Actie 4 en 5:

In het voorjaar is de Overijsselse Bestuurdersdag georganiseerd met het thema "Samenspel politiek bestuur en ambtelijke organisatie". Dit heeft een geslaagde dag opgeleverd waarin voor het eerst dit thema is geagendeerd en uitvoerig is besproken. Een speciaal voor deze dag gemaakte film wordt nog steeds veel bekeken. Als goede voorbeelden kunnen we hier ook noemen Proeftuin Regio Zwolle en Kracht van Oost en onze medewerking aan het Grootse Kennisfestival van Nederland. Hiernaast hebben we een tentoonstelling over democratie georganiseerd die in de oude Statenzaal in Zwolle wordt geopend met als doel om een breed publiek kennis te laten maken met de waarde van democratie.

Tot slot heeft het Trendbureau (zie prestatie 7.2.4.) diverse bijeenkomsten georganiseerd over actuele thema's binnen het openbaar bestuur.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Investeringsbudget

Toelichting op het investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit KvO. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar. In 2016 is voor deze prestatie is een investeringsbudget van € 1,2 miljoen beschikbaar gesteld: Investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur.

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot de peildatum (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte op de Begroting 2016 opgenomen (resterend huidige begroting).

Het ‘resterend meerjarig budget’ is het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld - Schouten.

Rol provincie:

Wij zijn faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Investeringsbesluit Kwaliteit Openbaar Bestuur, zie PS/2016/344
  • Daarnaast is vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016, PS/2015/687.

Mijlpalen:

Investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur, zie PS/2016/344