Analyse van het resultaat over 2016

Resultaat

Het financiële resultaat over 2016 is als volgt samen te vatten:

Resultaatoverzicht

Resultatenoverzicht

x € 1 miljoen)

Actuele Begroting

Realisatie

Realisatie t.o.v. Actuele Begroting

Resultaat

0,0

61,9

61,9

Saldo van baten en lasten

-25,1

94,0

119,1

Stortingen en onttrekkingen aan reserves

25,1

-32,1

-57,2

Het resultaat 2016 komt uit op een positief resultaat van € 61,9 miljoen ten opzichte van een sluitende (actuele) begroting 2016. De onderuitputting op de kerntaken, investeringsprogramma Kwaliteit van Overijssel (KvO) uitvoeringsreserve EHS en overige (bestemming)reserves wordt zichtbaar wanneer de realisatie 2016 wordt vergeleken met de actuele begroting 2016. Bij de realisatie wordt voor de stortingen en onttrekkingen aan de reserves uitgegaan van de werkelijke in plaats van de begrote stortingen en/of onttrekkingen aan de reserves. Dit resulteert er in dat in 2016 voor € 57,2 miljoen minder onttrokken is aan de reserves dan begroot. Het saldo van baten en lasten komt uit op een bedrag van € 119,1 miljoen. Dit is het verschil tussen de actuele begroting en de realisatie.

Het hoge saldo van baten en lasten (€ 119,1 miljoen) in combinatie met het resultaat (€ 61,9 miljoen) wordt voor een belangrijk gedeelte veroorzaakt door de vrijval risicovoorziening Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) voor een bedrag van € 26,8 miljoen.

Analyse saldo van baten en lasten jaarrekening periode 2012-2016

Resultatenoverzicht

x € 1 miljoen

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Actuele Begroting

Realisatie

Realisatie t.o.v. Actuele Begroting

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Resultaat

0,0

61,9

61,9

109,9

49,8

31,1

52,6

13,7

25,1

Saldo van baten en lasten

-25,1

94,0

119,1

149,2

165,3

54,0

88,0

63,3

91,0

Stortingen en onttrekkingen aan reserves

25,1

-32,1

-57,2

-39,3

-115,5

-22,9

-35,4

-49,6

-65,9

Exclusief de bijzondere post is het saldo van baten en lasten in 2016 (€ 92,3 miljoen) meer in de lijn met de voorgaande jaren.

In deze paragraaf beperken wij ons tot een toelichting op het totaal; de toelichting op de financiële afwijking per prestatie is opgenomen in de kerntaken. Het saldo van baten en lasten kan als volgt worden gepresenteerd.

Analyse saldo baten en lasten

De toelichting op het resultaat is gericht op het saldo van baten en lasten. Het gaat daarbij om het saldo van baten en lasten tussen de actuele begroting en de realisatie. De stortingen en onttrekkingen aan de reserves worden meegenomen bij de resultaatbestemmingen. Voor een nadere analyse is het saldo van baten en lasten ontleed in de volgende componenten.

Beleid
Onderbesteding en overschrijding op budgetten waar de provincie invloed op kan uitoefenen; weliswaar niet altijd voor 100%, vanwege de betrokkenheid van andere partijen bij het beleid, maar er is een bepaalde mate van handelingsvrijheid.

Niet meer benodigde middelen
Budgetten zijn over en niet meer nodig voor het realiseren van prestaties.

Niet-geraamde lasten
Overschrijdingen door administratieve regelgeving/verwerking.

Extra bate
Hogere / lagere lasten op de ontvangen bedragen van derden.

x € 1 miljoen

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Saldo van baten en lasten (inclusief bijzondere posten)

119,1

149,2

165,3

54,0

88,0

63,3

91,0

Bijzondere posten

26,8

61,2

91,3

-26,4

Resultaat saldo van baten en lasten (exclusief bijzondere posten)

92,3

88,0

74,0

80,4

88,0

63,3

91,0

1.Beleid

69,8

67,4

44,8

63,7

53,2

52,6

68,5

2.Niet meer benodigde middelen

15,7

13,6

20,6

10,4

24,0

8,6

13,1

3.Niet geraamde lasten

-9,7

-9,1

-5,6

-4,6

-5,4

-12,1

2,3

4.Extra bate

16,5

16,1

14,2

10,9

16,2

14,2

7,1

1. Beleid (€ 69,8 miljoen)

Investeringsprogramma Kwaliteit van Overijssel

In totaal is er binnen beleid in 2016 een onderuitputting van € 25,6 miljoen op het investeringsprogamma uitvoering Kwaliteit van Overijssel.

De grootste afwijkingen per project binnen het investeringsprogramma Kwaliteit van Overijssel betreffen:

Kerntaak 1: Stimuleren transformatie en herstructuring

€ 0,8 miljoen

Kerntaak 1: IJssel-Vechtdelta

€ 1,5 miljoen

Kerntaak 2: Stimuleren energiebesparingsmaatregelen. En opwekken hernieuwbare energie

€ 2,1 miljoen

Kerntaak 3: Afronden natuuropgave PMJP projecten

€ 1,1 miljoen

Kerntaak 3: Verbetering van de verkaveling van de landbouw

€ 1,1 miljoen

Kerntaak 4: Goederenvervoer over water

€ 1,6 miljoen

Kerntaak 4: N34

€ 1,7 miljoen

Kerntaak 5: van idee naar marktintroductie (ca 2015-2019)

€ 0,9 miljoen

Kerntaak 8: Ruimte voor de Vecht

€ 2,3 miljoen

Kerntaak 8: TecBase Twente (ca 2015-2019)

€ 6,8 miljoen

Overige investeringsprojecten Kwaliteit van Overijssel (< € 0,7 miljoen)

€ 5,7 miljoen

Totaal investeringsprojecten Kwaliteit van Overijssel

€ 25,6 miljoen

Reguliere kerntaken

Op een aantal reguliere kerntaakbudgetten is een bedrag overgebleven. Het gaat hier om overgebleven budgetten 2016, waarvan het voorstel is om deze over te hevelen naar 2017 en volgende jaren om daarmee de geplande doelstellingen te kunnen realiseren. Of te storten in de bestemmingsreserve.

Het betreft hier onder andere:

- Beperking ammoniakemmissie

€ 3,0 miljoen

- Monitoring natuurbeleidsplan

€ 1,0 miljoen

- Vrijval voorziening grondexplotatie RBT

€ 3,5 miljoen

- Transitie RUD

€ 0,9 miljoen

- Overige reguliere budgetten

€ 0,6 miljoen

Totaal overheveling reguliere kerntaakbugetten naar 2016 en volgende jaren

€ 9,0 miljoen

Middels de decembercirculaire zijn in december 2016 uit het provinciefonds een zestal uitkeringen ontvangen.

Het voorstel is om deze over te hevelen naar 2017 of te storten in de uitvoeringsreserve EHS.

Het gaat hierbij om:

- Uitvoering Green deal projecten (voorstel overheveling naar 2017)

€ 3,0 miljoen

- Uitvoeren Hydrologische maatregelen (voorstel t.g.v. uitvoeringsreserve EHS)

€ 2,3 miljoen

- MKB innovatiestimulering Topsectoren (voorstel overheveling naar 2017)

€ 0,5 miljoen

- Transitie Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer (voorstel tgv uitvoeringreserve EHS)

€ 0,4 miljoen

- Monitoring en onderzoek Programma Aanpas Stikstof(vrstel.overheveling naar 2017)

€ 0,3 miljoen

- Project Intelligente Transportsystemen (voorstel overheveling naar 2017)

€ 0,3 miljoen

Totaal ontvangen middels de decembercirculaire uit het provinciefonds

€ 6,8 miljoen

Onttrekkingen aan de bestemmingsreserves

In 2016 is er minder onttrokken dan begroot aan de volgende bestemmingsreserves:

- Bestemmingsreserve bodemsanering

€ 13,9 miljoen

- Bestemmingsreserve verkeer en vervoer

€ 7,2 miljoen

- Bestemmingsreserve Europese programma’s

€ 3,4 miljoen

- Bestemmingsreserve provinciale infrastructuur

€ 2,6 miljoen

- Bestemmngsreserve uitvoering EHS

€ 1,2 miljoen

- Bestemmingsreserve energiebesparing

€ 0,1 miljoen

Totaal minder onttrokken aan de bestemmingsreserves

€ 28,4 miljoen

2. Niet meer benodigde middelen (€ 15,7 miljoen)

- Uit de consolidatiestaat met conceptcijfers 2016 die wij van de Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel (HFO) hebben ontvangen, blijkt dat de intrinsieke waarde (c.q. het eigen vermogen) van HFO € 19 miljoen bedraagt. Dat blijkt € 5,5 miljoen hoger te zijn dan de boekwaarde (verkrijgingsprijs minus voorziening). Omdat HFO voor onze jaarrekening wordt gewaardeerd op het gerapporteerde eigen vermogen ultimo jaar blijkt de voorziening € 5,5 miljoen te hoog vastgesteld. Derhalve kan een bedrag van € 5,5 miljoen vrijvallen uit de voorziening ten gunste van deze prestatie

€ 5,5 miljoen

- Personeelsgebonden kosten

€ 1,6 miljoen

- Budget voormalig personeel

€ 0,5 miljoen

- Apparaatskosten

€ 2,2 miljoen

- Vrijval voorziening reorganisatie

Het aantal boventallige medewerkers met reorganisatieontslag is lager dan verwacht.

Als gevolg hiervan kan een gedeelte van de voorziening voor toekomstige WW lasten vrijvallen

€ 0,6 miljoen

- Restant reguliere budgetten

€ 5,3 miljoen

3. Niet geraamde lasten (-/- € 9,7 miljoen)

Het betreft hier de volgende posten:

Voor een drietal KvO projecten is in 2016 te weinig onttrokken aan de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel:

- Kerntaak 4: Vervangingsinvesteringen provinciale Infrastructuur

€ 2,3 miljoen

- Kerntaak 8: Ruimte voor de rivier IJsseldelta

€ 0,4 miljoen

Totaal investeringsprojecten Kwaliteit van Overijssel

€ 2,7 miljoen

Met het ministerie van Economische Zaken en de provincies zijn in 2014 afspraken gemaakt over een eenmalige bijdrage van € 13,116 miljoen van de provincies in de transitiekosten van het DLG. De Uitname voor DLG is voor Overijssel € 1,8 miljoen. Eerder is bij de Begroting 2016 de reservering voor deze eenmalige bijdrage vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen. Dit wordt nu gecorrigeerd bij de Jaarrekening 2016

€ 1,8 miljoen

De grondvoorraad met betrekking tot de restgronden van IJsseldelta zijn in het kader van de jaarlijkse beoordeling de waarde van de gronden afgewaardeerd voor een bedrag van

€ 2,7 miljoen

Lagere opbrengst leges

€ 1,1 miljoen

Afwikkeling deelneming verkoop Essent

€ 1,4 miljoen

4. Extra bate (€ 16,5 miljoen)

Vanuit de verkoop van ILG gronden is in kader van het project Grond voor Grond een saldo gegenereerd van bijna € 10,6 miljoen. Deze opbrengst komt conform bestaand beleid ten gunste van de Algemene Reserve Grond (ARG). In de begroting is hiervan € 4,5 miljoen reeds opgenomen en toegevoegd aan de ARG. Voorgesteld wordt het resterende deel van € 6,1 miljoen middels een resultatenbestemming eveneens toe te voegen aan de ARG. Daarnaast is een opbrengst gegenereerd van € 0,7 miljoen als gevolg van het afstoten van overtollige gronden en opstallen.

Totaal is er een resultaat aan verkoop gronden gegenereerd van

€ 6,8 miljoen

- Hogere renteopbrengsten (inclusief verrekening vrijval disagio)

€ 0,2 miljoen

- Hogere opbrengst motorrijtuigenbelasting

€ 0,2 miljoen

- Vrijval oude verplichtingen

€ 9,3 miljoen

Bijzondere posten (€ 26,8 miljoen)

Op basis van de jaarrekening 2016 van de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) is de risicovoorziening van deze deelneming op € 0,5 miljoen bepaald. Hierdoor valt er € 26,8 miljoen vrij uit de risicovoorziening voor de HMO. Conform het door u vastgestelde beleid (Optimale inrichting provinciale financiën PS/2014/1051) wordt dit bedrag middels een resultatenbestemming toegevoegd aan de Algemene Financieringsreserve.