Verbonden partijen

Verbonden partijen

Afhankelijk van de maatschappelijke opgave is het soms gewenst - of noodzakelijk - om betrokkenheid te organiseren bij de uitvoering van de behartiging ervan. Deze betrokkenheid krijgt vorm door zeggenschap en sturing te organiseren op de vraag ‘hoe’ een opgave wordt behartigd. Op dat moment wegen wij af of we de uitvoering in eigen beheer oppakken dan wel via een verbonden partij.

De keuze voor een verbonden partij is ingegeven vanuit het deskundigheids- en onafhankelijkheidsmotief. Een externe partij staat los van de provinciale organisatie en kan zich daardoor volledig focussen op de behartiging van het publieke belang. Ook kan een externe partij beschikken over specifieke expertise, die wij niet in huis hebben en ook niet in huis kunnen/willen halen. In de keuze voor een verbonden partij hebben wij de verwachting dat deze - ten opzichte van de provincie - dezelfde activiteiten uit kan voeren met een grotere doelmatigheid en doeltreffendheid en met meer kwaliteit en continuïteit.

Ontwikkelingen

1. Doorontwikkeling ADT  

In de zomer van 2016 stelde uw Staten het Investeringskader (en een eerste investeringstranche) voor Technology Base Twente geamendeerd vast en kon geïnvesteerd worden in versterking van de sector Advanced Materials en Manufacturing in Twente.

2. Stappen gezet bij RBT

In 2016 stemde uw Staten in met een eenmalige impuls van € 6,2 miljoen vanuit de provincie Overijssel en stelde u het Investeringsvoorstel voor het oplossen van knelpunten vast (PS/2016/985).

3. Aflossing EDON-lening Enexis

De lening van € 39,3 miljoen is ultimo 2016 afgelost in aandelen Enexis. Hierdoor is het aantal aandelen toegenomen alsook de boekwaarde van de aandelen.

4. Verbreding opdracht Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen Overijssel NV (HMO)

De opdracht aan HMO is in 2016 verbreed naar alle typen werklocaties.

Beleidskader

In juli 2016 heeft u het statenvoorstel Nota Verbonden Partijen Overijssel  geamendeerd vastgesteld (zie relevante links).

Risico's

Bij verbonden partijen is sprake van een getrapt risico. De verbonden partijen nemen beleids- en beheersmaatregelen ter voorkoming van het ontstaan van risico’s. Op onze beurt hebben wij per verbonden partij een risicoprofiel opgesteld ter bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit in het weerstandsvermogen. In een aantal gevallen is een risicovoorziening en - reserve opgenomen die aangeeft voor welke verbonden partij deze dekking is opgenomen in onze provinciale begroting; wat de hoogte van deze dekking is en voor welk risico. Het deel dat niet is opgenomen in de risicovoorziening wordt gedekt vanuit de Algemene Financieringsreserve.

Verbonden partijen