Weerstandsvermogen

De uitvoering van provinciale activiteiten brengt risico's met zich mee. Een actief risicomanagementbeleid helpt bij het beheersen van deze risico's. Uw Staten stellen het risicomanagementbeleid periodiek (eens per 4 jaar) vast. Eind 2017 stellen uw Staten dit opnieuw vast. Als onderdeel van het beleid zorgen we voor voldoende reserves om de voorziene en onvoorziene risico's met financieel gevolg op te vangen.

Ontwikkelingen

Het weerstandsvermogen is op dit moment toereikend. De confrontatie van de beschikbare weerstandscapaciteit van € 228,9 miljoen en de benodigde weerstandscapaciteit van € 107 miljoen levert een ratio op van 2,1. Zie voor een onderbouwing van de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit de beide blokken aan de rechter kant.

Beleidskader

In 2013 hebben uw Staten het risicomanagementbeleid geactualiseerd (PS/2013/873). Wij hebben de uitvoeringsregels vastgesteld in 2014.