Financiering

In deze paragraaf staat centraal de financiering, het beheer van de liquiditeiten en de obligatieportefeuille. Externe vermogensbeheerders beheren op professionele en prudente wijze de obligatieportefeuille.

Ontwikkelingen

1. De aflossingen en rentecouponnen vanuit de obligatieportefeuille vormden ook voor 2016 een belangrijke inkomstenbron. In totaal € 223 miljoen, inclusief € 50 miljoen aan verkochte obligaties.

2. In 2016 hebben uw Staten besloten om voor € 25 miljoen deel te nemen aan een tweede hybride lening van BNG Bank.

3. We zijn naast subsidies en leningen meer gebruik gaan maken van nieuwe financieringsvormen, met als doel om middelen meer revolverend in te zetten.

Beleidskader

Het beleidskader van de Treasury is enerzijds de wetgeving zoals de wet Fido en Ruddo en de Handreiking Treasury 2015 van het Ministerie van BZK, die voorschriften geven voor de financiering door decentrale overheden. Anderzijds wordt het beleidskader bepaald door met name de Financiële Verordening Provincie Overijssel (2016), de Uitvoeringsregeling Treasury Provincie Overijssel (2014) en de beleggingsmandaten voor de twee externe vermogensbeheerders die onze obligatieportefeuille beheren. Een onafhankelijk vermogensadviseur begeleidt ons daarbij. Het beleidsuitgangspunt voor de obligatieportefeuille is 'Buy and Hold'. Dit houdt in dat we de obligaties in principe aanhouden tot einde looptijd. Recent heeft de Commissie BBV de 'Notitie Rente 2017' gepubliceerd. Het wijzigingsbesluit daaruit volgend bepaalt dat de rentekosten aan de desbetreffende taakvelden moeten worden toegerekend met behulp van een renteomslag. Deze nieuwe systematiek heeft voor de Provincie Overijssel geen effect, omdat op het taakveld Treasury geen rentelasten worden verantwoord. Derhalve is geen rentetoerekeningsschema opgenomen.

De provincie heeft geen opgenomen leningen maar een substantiële creditgelden positie die verplicht wordt aangehouden bij de Schatkist. Vanwege de extreem lage (i.c. negatieve) rentetarieven in de geldmarkt zijn de verwachte rentebaten minimaal. De rentecouponnen die wij uit de obligatieportefeuille ontvangen worden als baten verantwoord op het taakveld Treasury.

Risico's

Volgens onze Uitvoeringsregeling Treasury en de Wet Fido gaat het met name om de beheersing van de rente-, koers-, krediet-, en liquiditeitsrisico’s. Kijkend naar de prognose van de liquiditeitenontwikkeling is het liquiditeitsrisico minimaal. Dat geldt ook voor renterisico’s omdat we geen kort- en langlopende schuldleningen hebben opgenomen. Koersrisico's niet, maar kredietrisico’s kunnen wel van belang zijn voor de obligatieportefeuille.