Bijlage 1: SiSa 2016

Met ingang van 2006 is de regelgeving Single Information, Single Audit (SiSa) op provincies en
gemeenten van toepassing. Deze regels zijn erop gericht om de verantwoording aan het Rijk over
de specifieke uitkeringen aan lokale overheden te laten plaatsvinden via het Jaarverslag en niet
meer via een afzonderlijke verantwoording per specifieke uitkering.
In 2016 vallen voor ons nog maar drie regelingen onder SiSa. Voor elke regeling is door het betreffende
vakdepartement vastgesteld welke indicatoren verantwoord moeten worden. Deze zijn opgenomen
in een overzicht, dat als afzonderlijke bijlage bij het jaarverslag is gevoegd (zie bijlage SiSa).

De SiSa-bijlage valt onder de controleverklaring bij de Jaarrekening en daarmee vervangt deze
verklaring de afzonderlijke verklaringen per regeling.
1. (E3) Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (inclusief bestrijding spoorweglawaai)
2. (E11) Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)
3. (E27) Brede doeluitkering verkeer en vervoer

Klik hier voor de bijlage.