7.3.4 Ontwikkeling en uitvoering communicatiebeleid

Wij zorgen voor een permanent passende provinciale communicatie die ons in staat stelt de Overijsselse samenleving te informeren over en te betrekken bij de maatschappelijke opgaven waaraan de provincie zich verbindt en de politiek-bestuurlijke doelstellingen en resultaten die het bestuur nastreeft en realiseert.

Context

De zorg voor een heldere en transparante communicatie is een wettelijke taak van provincies. Hoe daaraan invulling te geven, is een eigen provinciale afweging. Uiterlijk in 2017 dient het mogelijk te zijn dat burgers en bedrijven zaken die ze met…

Acties

  1. We voeren het communicatiebeleid uit met als doel de relevante partijen in de samenleving te informeren over en te betrekken bij de provincie, het provinciaal bestuur en haar inhoudelijke doelstellingen.

  2. Met het oog op een effectieve communicatie concentreren we de communicatieve inzet op enkele hoofdboodschappen en verstevigen we de verbinding met de provinciale lobbyinzet. (relatie met prestatie 7.3.2).

  3. Om aansluiting te kunnen blijven vinden bij de snel veranderende samenleving investeren we in het in samenhang beoordelen van meetgegevens op diverse terreinen (doelgroepbehoeften, bereikgegevens traditionele en nieuwe media etc) (relatie met prestatie 7.3.3.).

  4. We bereiden de invulling van de wettelijke verplichting tot publicatie van digitale kennisgevingen per 2017 voor. We gebruiken de monitoringgegevens en onze ervaringen met bestaande publicatievormen voor een zo effectief mogelijke inrichting.

  5. Op basis van de besluitvorming over het Investeringsplan Kwaliteit Openbaar Bestuur (voorjaar 2016) geven we het corporate communicatie instrumentarium vorm. Aandachtspunten daarbinnen zijn vormgeving/huisstijl en de kwaliteit en eenduidigheid van (externe) stukkenstroom / uitgaande uitingen (relatie met prestatie 7.2.3. en 7.3.6).

Toelichting op voortgang

Actie 1: De samenleving is geïnformeerd via onze website, persberichten, sociale media en informatie avonden. We hebben de eerste positie in de benchmark voor provincieloketten bemachtigd en we hebben de grootste groei in digitale volwassenheid doorgemaakt sinds vorig jaar. Hiermee staan we op de eerste plek met 80% digitale volwassenheid. We hebben onze koploperspositie behouden.

Actie 2: We hebben een communicatiestrategie ontwikkeld met als hoofdboodschappen 'goed bestuur', 'aantrekkelijke leefomgeving' en 'krachtige economie'. Daarnaast hebben we per portefeuille kernboodschappen geformuleerd.

Actie 3: In samenwerking met beleidsinformatie is op structurele basis onderzoek gedaan naar wensen en behoeften van Overijsselaars waar het gaat om provinciale communicatie-uitingen in het bijzonder en de Overijsselse samenleving met burgerpanel onderzoek in het algemeen. Hierbij kan gedacht worden aan de inzet van onderzoek op specifieke communicatievraagstukken voor bijvoorbeeld het maken van een nieuwe natuurvisie. Verder is er een nieuwe opdracht verstrekt aan het bureau Motivaction voor een nieuw algemeen burgerstijlenonderzoek, dat ook wordt ingezet voor het team bestuurlijke experimenten.

Actie 4: Het is mogelijk gemaakt om volledig over te gaan op elektronische publicatie van kennisgevingen en provinciale bladen, gekoppeld aan de landelijke service van overheid.nl in 2017. Op basis van continu gebruikersonderzoek en het actief promoten van deze nieuwe service willen we het gebruik van deze digitale dienst verder stimuleren. We blijven ook nog adverteren in huis aan huis bladen wanneer communicatieve argumenten daar om vragen.

Actie 5: Op basis van het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur is een nieuwe flexibele huisstijl ontwikkeld die gebaseerd is op de vier door de provincie vastgestelde rollen (kadersteller, kwaliteitsbewaker, investeerder en kennismakelaar, wegbereider).  Verder heeft de provinciale schrijfwijzer een update gehad met een de uitrol van een campagne voor helder taalgebruik en zijn er trainingen gedaan met diverse groepen management en beleidsmedewerkers voor effectiever adviesnota’s schrijven. Er zijn concrete afspraken gemaakt voor het introduceren van schrijfcoaches in de organisatie per eenheid.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld - Schouten.

Rol provincie:

Wij zijn faciliteerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Investeringsbesluit Kwaliteit Openbaar Bestuur, zie PS/2016/344
  • Daarnaast is vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016, PS/2015/687.

Mijlpalen:

Onderdeel van het Investeringsplan Kwaliteit Openbaar Bestuur (voorjaar 2016).