7.3.3 Bevorderen gebruik beleidsinformatie ten behoeve van beleidsontwikkeling

Actuele informatie over wat er gebeurt in de provincie is van belang voor het maken van keuzes bij de beleidsontwikkeling maar ook voor het afleggen van verantwoording over de effectiviteit van het gevolgde beleid. In de dagelijkse beleidsuitvoering vormt goede en aansprekend vormgegeven beleidsinformatie de basis voor het handelen en het samenwerken met derden. Als kennismakelaar verzamelt en bieden wij kennis over provinciale ontwikkelingen en vraagstukken en ondersteunen wij partners.

Context

Kompas 2020 biedt de bevestiging van de koers die we met Beleidsinformatie hebben gekozen. We zetten nadrukkelijk in op de ontwikkeling tot provinciale planbureaufunctie en op de ontwikkeling tot kennismakelaar.

Acties

  1. Wij voeren beleidsevaluaties en monitoring uit.

  2. Wij zorgen voor betrouwbare en bruikbare beleidsinformatie en stellen deze in diverse vormen beschikbaar.

  3. Wij richten de wettelijk verplichte basisregistraties en meetnetten in en beheren en gebruiken deze.

  4. Wij voeren het beleidscontrol in het kader van de brede control uit.

Toelichting op voortgang

Actie 1: De economische barometer, de leegstandsmonitor en de monitor logistiek xijn opgeleverd. Ook zijn er diverse evaluaties uitgevoerd, waaronder die van het festival- en evenementenbeleid.

Actie 2: Betrouwbare en passend vormgegeven beleidsinformatie is zoals afgesproken beschikbaar gesteld. Daarbij stond de behoefte van de interne en externe klant centraal en is waar nodig stevig meegedacht om een optimale bijdrage te leveren. Op het terrein van Open data is een duidelijke stap voorwaarts gezet door het vernieuwde Geoportaal. Aan de Databank Overijssel is onder andere informatie over de provinciale taak ten aanzien van de gemeentefinancien toegevoegd.

Actie 3: Op het terrein van de basisregistraties zijn duidelijke vorderingen gemaakt. De meetnetten worden adequaat beheerd en verkeren in een goede conditie. In de besluitvormingsprocessen is waar relevant aan de voorkant gestuurd op voldoende onderbouwing, doelformulering en evaluatie-afspraken.


Actie 4: Vanuit de beleidscontroltaak bewaakte Beleidsinformatie de kwaliteit van beleidsnota’s waar het gaat om bijvoorbeeld de cijfermatige onderbouwing, doelstellingen en evaluatie-afspraken. Er werden diverse beleidsevaluaties uitgevoerd, waaronder die van het festival- en evenementenbeleid. Verder is er een begin gemaakt met de Midtermreview van het Coalitie-akkoord.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld - Schouten.

Rol provincie:

Wij zijn faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.