7.3.2 Relatiebeheer en lobby

Een goed relatiebeheer en lobby zijn belangrijke voorwaarden voor het kunnen realiseren van onze ambities en opgaven. Onze lobby sturen wij via een lobbyagenda die we in samenspraak met onze partners tot stand is gekomen en gezamenlijk actueel houden.

Context

Relatiebeheer en lobby worden nog meer dan voorheen met elkaar in verbinding gebracht. Bijvoorbeeld door het verbinden van onze lobby- en communicatieboodschappen (zie prestatie 7.3.4). Dit zorgt ervoor dat we zoveel mogelijk gebruik maken van de…

Acties

  1. We organiseren periodieke college(brede) ontmoetingen, relatiebijeenkomsten (waaronder Lente in Overijssel en de externe nieuwjaarsreceptie) en werkbezoeken bij projecten en bedrijven in de provincie en werkbezoeken Tweede Kamerleden.

  2. Wij versterken onze proactieve lobby in Brussel en Den Haag (aan de voorkant van besluitvormingsprocessen), onder andere door het intensiveren van contacten met de Europese Commissie.

  3. We ontwikkelen een passend beleid ten aanzien van relatiegeschenken.

  4. We organiseren bestuurlijke ontmoetingen met de colleges van alle afzonderlijke gemeenten (1x per twee jaar).

Toelichting op voortgang

Actie 1: We hebben invulling gegeven aan de diverse ontmoetingen met onze voornaamste samenwerkingspartners. Daarnaast hebben we werkbezoeken gebracht aan inspirerende bedrijven, kennisinstellingen en gebiedsontwikkelingen waar wij nauw bij betrokken zijn.

Actie 2: Mede dankzij onze inzet In Den Haag is er door het Rijk geld beschikbaar gesteld voor de N35 en N50, worden er minder gevaarlijke stoffen per spoor vervoerd door onze provincie en is de gedwongen fusie tussen het Orkest van het Oosten en het Gelders orkest van de baan. Ook hebben we ons hard gemaakt voor het instandhouden van de rechtbanken en gevangenissen in Overijssel.

We hebben de Europa agenda provincie Overijssel 2016-2020 'Overijssel in Europa, Europa in Overijssel' vastgesteld. De link is gelegd tussen de opgaven in het coalitieakkoord en onze internationale omgeving en daarmee de basis voor een (pro)actieve lobby. Er zijn tien dossiers/thema's benoemd waarop concrete acties zijn/worden geformuleerd in uitvoeringsplannen. Contacten worden onder andere geïntensiveerd tijdens de Open Days in Brussel met vertegenwoordigers van Europese regio's en instellingen.

Een start is gemaakt met het in beeld brengen van de Europese en grensoverschrijdende netwerken waarin Overijssel al participeert of die voor de provincie van belang kunnen zijn.

Actie 3: We hebben een passend beleid voor relatiegeschenken gemaakt.

Actie 4: In 2015 zijn de eerste bestuurlijke ontmoetingen geweest met de colleges van alle afzonderlijke gemeenten. De voorbereidingen voor de twee ronde bestuurlijke ontmoetingen zijn getroffen die 2017 zal worden afgelegd.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld - Schouten, Annemieke Traag.

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij een rol van beïnvloeder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Statenvoorstel Experimenteren Bestuursstijl(en), zie PS/2016/345
  • Daarnaast is vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016, PS/2015/687.