7.3.1 Samenwerking

Wij zetten in op samenwerking met andere partijen (overheden, organisaties, onderwijs en onderzoek en bedrijfsleven) om maatschappelijke resultaten te behalen. Wij staan open voor initiatieven van anderen.

Context

De opgave bepaalt de vorm en partners in de samenwerking. Overheden worden steeds meer beoordeeld op hun toegevoegde waarde bij de aanpak van maatschappelijke opgaven.

Acties

  1. We stellen met de provincie Gelderland een nieuwe Samenwerkingsagenda 2015 - 2019 op.

  2. We werken samen met de Overijsselse regio’s (Regio Twente, Regio Zwolle en Regio Stedendriehoek) en andere partners aan gezamenlijke maatschappelijke opgaven.

  3. We stellen samen met Gelderland het actieplan NRW op en werken samen met Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen.

  4. In provinciaal verband werken wij samen binnen ons gezamenlijke Inter Provinciaal Overleg.

  5. We onderhouden goede contacten met onze samenwerkingspartners, waaronder Gelderland en onze Duitse partners.

Toelichting op voortgang

Actie 1: De samenwerkingsagenda is opgesteld waarin punten zijn benoemd in de samenwerking, kennisdeling en lobby voor deze bestuursperiode. De belangrijkste doorlopende zaken zijn mobiliteit, economie en Europa/internationaal zaken. Nieuwe accenten zijn gegeven aan regionale samenwerking in de regio's Zwolle en in de Cleantech Regio (Regio Stedendriehoek).

Actie 2:  Wij werken samen met de regio’s afhankelijk van de opgaven en wij participeren in de “economic boards” van de regio’s.

Het onderzoek Kracht van Oost-Nederland, dat wij samen met de provincie Gelderland hebben laten uitvoeren, heeft ons inzicht gegeven in het economisch functioneren van onze regio's en heeft perspectieven voor governance van de regio's geboden. Er is een bijeenkomst georganiseerd die door ongeveer 400 personen is bezocht: http://www.overijssel.nl/actueel/overijsselse/kracht-oost-nl/

Actie 3: We hebben samen met Gelderland het actieplan vastgesteld (PS/2016/530). De gezamenlijke Duitslandstrategie van Oost-Nederland vormde de basis van de Overijsselse grensoverschrijdende samenwerking. Er is gezamenlijk gewerkt aan een implementatieplan. Verdere focus zal gaan plaatsvinden en de eerste stappen richting een samenwerkingsagenda met Noordrijn-Westfalen zijn gezet. De samenwerking met de noordelijke provincies is geïntensiveerd met het oog op de grensoverschrijdende samenwerking richting Nedersaksen. Er is voorgesorteerd richting een Duitslandstrategie/actieplan Nedersaksen dat handen en voeten zal moeten gaan krijgen. Naar aanleiding van het plan is er vanaf mei een interprovinciale vertegenwoordiging in Düsseldorf.

Actie 4: Het Interprovinciaal Overleg (IPO) behartigt de belangen van provincies; biedt een platform voor uitwisseling van kennis en ervaringen en het stimuleren en beginnen van vernieuwingsprocessen binnen de provincies. De Commissaris van de Koning is voorzitter van het IPO en Gedeputeerde Van Hijum heeft als bestuurslid gezorgd voor inbreng van de Overijsselse standpunten in het bestuur.

Actie 5: Goede contacten zijn belangrijk en de college's van Gedeputeerde Staten van Overijssel en Gelderland zijn tweemaal samengekomen. Ook bent u samen gekomen met de Gelderse Staten. Door de interprovinciale vertegenwoordiging in Düsseldorf en zijn de contacten met samenwerkingspartners als Gelderland, Limburg, buitenlandse zaken (Consulaat Generaal) en Duitse partners geïntensiveerd en uitgebreid.

Op structurele basis ontmoeten we nu de Duitse partners vanuit de Staatskanzlei Noordrijn-Westfalen en Bezirksregierung Münster.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld, Annemieke Traag, Eddy van Hijum.

Rol provincie:

De provincie is faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Statenvoorstel Experimenteren Bestuursstijl(en), zie PS/2016/345
  • Daarnaast is vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016, PS/2015/687.