7.3.5 Bestuurs- en concernondersteuning

Wij bewaken en borgen de kwaliteit van de besluitvorming van ons eigen bestuur.

Context

Een nieuwe prestatie. Deze prestatie laat het belang van de verbinding tussen extern en interne processen zien.

Acties

  1. We voeren een logistiek, inhoudelijk en kwalitatief goede coördinatie / ondersteuning uit ten behoeve van ons eigen college en de overleggen op concernniveau van de provinciale organisatie waarbij onderlinge afstemming plaatsvindt tussen de verschillende overleggen.

  2. We zorgen voor kwalitatief hoogwaarde stukken die begrijpelijk en goed leesbaar zijn (onder andere maximaal vier A4’tjes Statenvoorstellen).

  3. We voeren afstemming met de ondersteuning van de Staten (griffie), zodat de besluitvormingsprocessen zo efficiënt en effectief mogelijk verlopen.

  4. We signaleren ontwikkelingen in het bestuurlijk domein en adviseren ons eigen college vroegtijdig.

Toelichting op voortgang

Actie 1: We hebben gezorgd voor de afstemming en coördinatie van de overleggen van het college en de concernoverleggen: Concern management team, Bedrijfsvoeringsoverleg en Directieoverleg. Onderdeel daarvan is ook het concernwerkplan en directiewerkplan en de twee bestuursrapportages.  

Actie 2: Iedere week worden de aangeleverde stukken bekeken op leesbaarheid, of er afstemming heeft plaatsgevonden en of de beslispunten logisch volgen uit de argumentatie. Ook vindt de kwaliteitstoets plaats van de PS-voorstellen waarbij speciale aandacht wordt gegeven aan de samenvatting, de omvang en het dictum. Om de kwaliteit te verhogen van de vergaderstukken is de cursus GS-nota’s schrijven opnieuw aanbesteed. Die wordt aan alle medewerkers gegeven die betrokken zijn bij het schrijven van GS-nota’s en PS-voorstellen. In deze cursus worden de medewerkers ook meegenomen in de bestuurlijke route die de stukken afleggen en waar er extra aandacht nodig is (dit is de cursus Stukkenstroom die de eenheid zelf verzorgt). Het proces en de route die de stukken doorlopen zijn onderzocht en onnodige handelingen zijn hier uit gehaald.

Actie 3: Minimaal twee maal per maand vindt er afstemming plaats met de Griffie om u maximaal te faciliteren. Dit staat allemaal in het teken om de besluitvorming maximaal te ondersteunen en de verbinding te leggen tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten.

Actie 4: Vanuit verschillende bronnen worden de ontwikkelingen op landelijk en internationaal gebied gevolgd. Het college wordt hierin op tijd meegenomen om te kunnen acteren.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld - Schouten.

Rol provincie:

Wij zijn faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.