7.3.6 Bezwaar en beroep

Bezwaar en administratief beroep zijn het voorportaal voor de rechtmatigheidstoets door de rechter en bieden een mogelijkheid om fouten en de primaire besluitvorming te herstellen. De provincie heeft daarbij een rijke traditie in betrokkenheid van burgers bij het bestuur en het op informele wijze omgaan met (potentiële) geschillen. De methode Overijssel is daarmee een van de grondleggers geweest voor het Binnenlandse zaken-programma Prettig contact.

Context

Bezwaar en klachtbehandeling heeft steeds meer een signaalfunctie over de wijze van uitvoering van provinciaal beleid met en door externe partijen; dikwijls leidt dat tot het terugkoppelen van leerpunten naar uitvoeringsorganisaties en / of het…

Acties

  1. Behandeling bezwaarschriften en klachten waarbij de nadruk ligt op de-escalatie en oplossingsgerichtheid.

Toelichting op voortgang

Actie 1:

Afgelopen jaar werden 521 bezwaarschriften ingediend. Een groot aantal daarvan (294) had betrekking op vergunningen op grond van de natuurbeschermingswet en daarmee verwante handhaving (6) en legeszaken (40). Deze bezwaarschriften horen nu tot het verleden. Door de invoering van de openbare voorbereidingsprocedure voor de betreffende vergunningen is geen bezwaar meer mogelijk maar staat na een zienswijzeprocedure direct de mogelijkheid open van beroep bij de Rechtbank. Inhoudelijk gaat het bij deze vergunningen vooral over de stikstofdepositie op natura2000-gebieden. De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) die is verankerd in de wet natuurbescherming en de maatregelen die de provincie neemt in het kader van de ontwikkelopgave, moeten de spanning die er is tussen gebiedsbescherming en ontwikkelmogelijkheden oplossen. Over de juridische houdbaarheid van de PAS wordt begin 2017 helderheid verwacht naar aanleiding van uitspraken van de Raad van State in een aantal pilotzaken uit andere provincies.

Er werden 479 bezwaarschriften afgedaan, 95% daarvan was afgedaan binnen de wettelijke termijn. Maar liefst 286 bezwaarschriften werden niet ontvankelijk verklaard; daarbij gaat het om bezwaarschriften van één gemachtigde namens twee stichtingen tegen natuurbeschermingswetvergunningen. Van de overige 192 bezwaarschriften werden 98 ingetrokken na bemiddeling en 36 bezwaarschriften werden (gedeeltelijk) gegrond verklaard.

Financiën

Toelichting op voortgang

Binnen prestatie 7.3.6 bezwaar en beroep is een budget beschikbaar van €18.000,-. Als gevolg van het hoger aantal bezwaarschriften, zijn er ook meer hoorzittingen geweest wat de oorzaak is van een geringe overschrijding ad €  3.000.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld - Schouten.

Rol provincie:

Wij zijn uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.