5.4.3 Acquisitie

Voor de versterking van de economische structuur is het aantrekken van grotere (buitenlandse) ondernemers een belangrijke kans om in Overijssel werkgelegenheid te creëren, nieuwe waardeketens te laten ontstaan en bestaande ketens te versterken. Dit is een prestatie met daarin nieuw beleid. Oost NV voert hierin voor de provincie een specifieke taak uit, samen met de partners en gemeenten.

Context

Dit is een prestatie met daarin nieuw beleid. Oost N.V. voert hierin voor de provincie een specifieke taak uit, samen met de partners en gemeenten.

Acties

  1. Wij faciliteren dat bedrijven uit eigen land en uit het buitenland zich vestigingen in Overijssel.

  2. Wij faciliteren dat banen worden gecreëerd en behouden als gevolg van de acquisities.

  3. Opstellen meerjarige afspraken over de acquisitie activiteiten van Oost N.V.

Toelichting op voortgang

Met de instelling van de stuurgroep Business in Twente is door provincie en regiogemeenten extra capaciteit bij Oost NV geworven. Bij de regio Zwolle en Stedendriehoek staat dit in voorjaar 2017 op de agenda. Een subsidie-aanvraag voor de versterking van het internationaal onderwijs in West-Overijssel is op verzoek van de aanvrager (Landstede Groep) aangehouden tot behandeling in voorjaar 2017 (PS/2016/1094.)

Financiën

Toelichting op voortgang

Oorzaak van de onderuitputting zijn de niet ingediende subsidie-aanvragen voor internationaal onderwijs en regio Zwolle-Stedendriehoek. De aanvragen worden wel in 2017 verwacht. Wij stellen u voor om € 603.000 te onttrekken aan de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de exploitatie 2017 van prestatie 5.4.3.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum.

Rol provincie:

De provincie heeft de rol van opdrachtgever.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016, PS/2015/687.

Mijlpalen:

Investeringsvoorstel Innovatie en Internationalisering voor investering in Acquisitie gedurende de jaren 2017-2019, zie PS/2016/871 Verwachte behandeling in PS op 9/11/2016