5.4.2 Bevorderen van export

De provincie stimuleert ondernemers om internationale contacten op te doen om daarmee de mogelijkheid van grensoverschrijdend handeldrijven te bevorderen en het verdienvermogen van de regio te vergroten. Dit betreft een verbreding van het beleid handelsmissies.

Context

Internationalisering richt zich op internationale handel (import en export), internationale samenwerking/kennisuitwisseling, internationaal investeren/outsourcing (van binnen naar buiten) en acquisitie (van buiten naar binnen).

Acties

  1. Wij faciliteren drie handelsmissies. Aan deze handelsmissies nemen 30 ondernemers deel.

Toelichting op voortgang

In 2016 zijn 4 uitgaande missies gerealiseerd:

  • Missie naar Turkijke rondom het thema energie
  • Missie naar Duitsland rondom het thema health (Match2Medica)
  • Missie naar Duitsland rondom het thema HTSM (Hannover Messe)
  • Missie naar China, provincie Liaoning rondom de thema's HTSM - Energie en milieu technologie (EMT) onder bestuurlijk leiderschap van gedeputeerde Van Hijum.

In totaal hebben meer dan 50 vertegenwoordigers van het regionale MKB en onderwijs aan deze missies deelgenomen. Door deze missies hebben de deelnemende MKB-ers kennis genomen van de export-mogelijkheden en hebben zij contacten daarvoor gelegd. De missie naar China heeft veel publiciteit opgeleverd en bedrijvigheid voor de bedrijven. Bouman Industries heeft bijvoorbeeld twee vloeistofscheiders verkocht.  Het tegenbezoek uit China laat ook zien hoeveel belangstelling er is vanuit China.

Financiën

Toelichting op voortgang

U heeft op 9 november 2016 ingestemd met het programma #in - Overijssel innoveert en internationaliseert (PS/2016/871). De realisatie van dit voorstel loopt in 2017 door. Wij stellen u voor om € 234.000 te onttrekken aan de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel en dit bedrag toe te voegen aan de exploitatie 2017 van prestatie 5.4.2.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum.

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016, PS/2015/687.