5.4.1 Versterken ondernemerschap in Overijssel

Ondernemerschap is cruciaal voor de veerkracht en de vernieuwing van de Overijsselse economie. De provincie stimuleert ondernemerschap, niet alleen door risicokapitaal ter beschikking te stellen, maar ook door te investeren in de kwaliteit van het ondernemerschap, zowel in nieuwe (starters) als bestaande ondernemingen (groeiers). Daarmee beoogt de provincie de slagings- en doorgroeikansen van ondernemingen te vergroten.

Context

Starterondersteuning en stimulering ondernemerschap waren eerder primair het domein van de Kamer van Koophandel. Deze organisatie trekt zich terug op dit speelveld en daarmee is een hiaat ontstaan in de economische structuurversterking in…

Acties

  1. Opstellen investeringsvoorstel MKB en ondernemerschap.

Toelichting op voortgang

Op 8 juni 2016 heeft u ingestemd met het investeringsvoorstel "Versterken MKB en Ondernemerschap" (PS/2016/286). Dit voorstel kent de volgende actielijnen:

1. Startersondersteuning

Afgelopen jaar hebben zes ondernemershuizen (Hubs) in Overijssel met behulp van een subsidiereling starende ondernemers ondersteund. Door de subsidieregling en de diverse bijeenkomst die door de provincie georganiseerd zijn, zijn mooie samenwerkingen tussen de ondernemershuizen en de regionale partners ontstaan. De voorbereidingen voor het vernieuwde programma IkStartSmart zijn getroffen. April 2017 gaat dit ondersteuningsprogramma van start.

2. Organisatiekracht van Overijssel

De regeling Ondernemend Noaberschap is ontwikkeld. Inmiddels heeft de MKB adviescommissie voor de eerste ronde de vijf beste plannen voor business ontwikkelingen tussen MKB bedrijven geselecteerd. De ze plannen komen in 2017 ter uitvoering. Er is een Leren van elkaar kring subsidieregeling voor ZZP-ers ontwikkeld met als doel dat ondernemers elkaar ontwikkelen op het gebied van ondernemersvaardigheden. Inmiddels zijn er 14 aanvragen in behandeling, er is in totaal ruimte voor 30 kringen. 13 juni 2016 heeft er een werkconferentie over Sociaal Ondernemerschap plaatsgevonden. Op basis van de bevindingen van de ondernemers is een actieprogramma ontwikkeld dat in 2017 wordt uitgevoerd. De MKB ondernemersadviseur is voor de drie regio's (Zwolle, Twente en Deventer) geworven. Zij zullen begin 2017 starten.

3. Financiering

Het programma MKB Doorstart is voor de Provincie Overijssel ontwikkeld. MKB Doorstart is een onafhakelijke propositie voor vroegsignalering van problemen in het MKB. Begin 2017 wordt hiermee gestart. Overige instrumenten, zoals mogelijkheid tot subsidie bij alternatieve vormen van financieirng,  worden in 2017 ingericht.

4. Organisatorische Inovatie

Bureau P2 projectmanagement gaat aan de slag met het ontwikkelen van een actieprogramma om MKB'-ers bewust te maken van organisatorische (sociale) innovatie. Dit gaat het bureau doen vanaf 2017 en in nauwe samenwerking met branche-organisaties, ondernemersverenigingen en andere partijen die bij hun MKB achterban dit onderwerp onder de aandacht willen brengen. Hierbij kan er gebruik worden gemaakt bij de Leren van elkaar kring regeling die voor dit onderwerp in het voorjaar 2017 open wordt gesteld.

5. Familiebedrijven

Op vrijdag 24 november hebben VNO/NCW, MKB Nederland, Hogescholen Windesheim en Saxion en provincie Overijssel een intentieverklaring getekend "Samen in beweging voor familiebedrijven". In 2017 wordt deze intentieverklaring omgezet in concrete acties. Zoals:

aandacht voor bedrijfsopvolgers in het onderwijs; project "Goed Bestuuur"; project bedrijfsopvolging; Subsidieregeing Leren van elkaar kringen voor bedrijfsopvolging (conform de in 2016 geïntroduceerde subsidieregeling voor ZZP'ers,) en de Jonge bedrijfsopvolgingsinvesteringspremie regeling.

6. Snelle Groeiers

Voor het ontwikkelen van een gedragen programma zijn er verschillende gesprekken gevoerd met snel groeiende bedrijven, is gekeken naar (inter)nationale programma's ter inspiratie en is uitgebreid gesproken met potentiële ondersteuners. Deze informatie leidt begin 2017 tot een uitvoeringsprogramma dat daarna snel wordt uitgerold.

Financiën

Toelichting op voortgang

Het resterende budget 2016 is een gevolg van de late openstelling van de regeling Ondernemend Noaberschap. Omdat deze regeling in 2017 doorloopt, stellen wij u voor om een bedrag van € 58.000 te onttrekken aan de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de exploitatie 2017 van prestatie 5.4.1.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum.

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016, PS/2015/687.Het investeringsvoorstel MKB en ondernemerschap wordt in 2016 voor Provinciale Staten geagendeerd.