5.3.2 Van idee naar marktintroductie

Om continuïteit en groei van het MKB te bewerkstelligen voert de provincie beleid om kansrijke ondernemers vraaggestuurd te faciliteren bij innovatie. Om van idee tot marktintroductie te komen doorlopen ondernemers verschillende fasen. Het gaat hierbij om een proces van het onophoudelijk aanzwengelen en verbeteren van bedrijfsprocessen met als doel dat ondernemers succesvol zijn en blijven in gekozen (nieuwe) markten, oftewel business development. Dit kenmerkt zich door een ketenbenadering bestaande uit de volgende onderdelen: (1) ideevorming, ontmoeting, en consortiumvorming rond concrete thema’s, (2) business development: ontwikkeling businessplannen en zoeken van financiering, (3) ontwikkeling van demonstratieprojecten en implementatie, en (4) (internationale) marktintroductie.

Context

In dit speelveld zijn de ondernemers aan zet. Zij bepalen of en waarop zij willen innoveren, wij faciliteren met onze partners het proces.

Acties

  1. Het faciliteren van het organiseren van 150 ontmoetingen / evenementen gerelateerd aan innoveren. Aan deze bijeenkomsten nemen 6.000 deelnemers deel.

  2. Het faciliteren van het vormen van 30 private of publiek-private consortia.

  3. Het faciliteren van 300 ondernemingen door (financiële) ondersteuning en begeleiding.

  4. Het mogelijk maken dat 10 spin-offs ontstaan vanuit business development.

  5. Opstellen van een investeringsvoorstel voor smart industries.

Toelichting op voortgang

Aantal ontwikkelde business cases met gecommitteerde investeerder (aantal) /aantal consortia: 75

Aantal provinciale launching customer projecten (aantal):

Aantal ontmoetingen/evenementen: >150

Aantal deelnemers aan evenementen: >9000

Aantal gefaciliteerde/ondersteunde ondernemers: >900

Aantal spin-offs vanuit businessdevelopment: 10

uitgelokte investeringen: >90.000.000

2016 was een overgangsjaar naar het nieuwe investeringsprogramma #in - Overijssel innoveert en internationaliseert (PS/2016/871). Het onderwerp Smart Industries is één van de belangrijke pijlers in dit nieuwe investeringsprogramma.

Dankzij het EFRO programma en onze basisinfrastructuur die beide op volle sterkte draaien zijn er vele ondernemers verder geholpen van idee naar markt. Via EFRO is € 22.7 miljoen aan subsidies verstrekt en is € 60 miljoen aan uitgelokte investeringen gerealiseerd. Aantal mooie voorbeelden zijn:

- The Garden: Security in Smart Industry

- TechMed Proeftuin

- Proeftuin Recycling - Future Proof Polymers

Slimme Maakindustrie "BOOST" in 2016: de kopgroep van vijf ondernemers heeft  in 2016 zes strategische thema's geformuleerd waar BOOST zich op gaat richten.

Het restantbudget van het uitvoeringsprogramma agro&food Overijssel 2013 – 2015 (PS/2013/303) is in 2016 gebruikt ter ondersteuning van de overgang naar het nieuwe investeringsvoorstel uitvoeringsprogramma agro&food in Overijssel 2016 – 2019 dat op 28 september 2016 door u is vastgesteld (PS/2016/508). In het uitvoeringsprogramma agro&food in Overijssel 2016 -2019 zijn twee regelingen opgenomen die al in gang gezet waren onder het uitvoeringsprogramma agro&food Overijssel 2013 – 2015; de  proof of concept regeling en de regeling voor kennisondersteuning agro&food (kennisvouchers).

In 2016 heeft de externe adviescommissie voor agro&food positief geadviseerd over 5 aanvragen voor proof of conceptfinanciering. Met deze aanvragen is een totale investering van € 3.089.667,- uitgelokt.  De totale gevraagde subsidie bedraagt € 1.137.788,-. Daarvan is € 709.586,-  in 2016 beschikt. Het overige deel wordt in 2017 beschikt.

Daarnaast zijn er 28 aanvragen voor kennisondersteuning agro&food beschikt waarmee in totaal 43 kennisvouchers waren gemoeid voor in totaal € 311.065. Daarbij ging het in totaal om 13 enkelvoudige aanvragen, 8 dubbelvoudige aanvragen en 7 aanvragen waarin 3 kennisvouchers werden gestapeld.

Financiën

Toelichting op voortgang

Van het budget voor deze prestatie is € 0,7 miljoen niet tot besteding gekomen.

Dit is het saldo van een drietal ontwikkelingen:

- een overschrijding van bijna € 0,8 miljoen op het MIT-innovatiebudget

- een onderbesteding van € 0,6 miljoen op de projecten uit het agro- en foodprogramma 2013-2015.

- een onderbesteding van € 0,9 miljoen op innovatiebeleid.

Deze ontwikkelingen worden onderstaand toegelicht.

MIT Innovatiebudget ikv samenwerkingsagenda Rijk - provincies

De kosten voor dit MIT-innovatiebudget worden gedekt door een decentralisatie-uitkering van het rijk. In 2016 is voor € 0,84 miljoen aan kosten gemaakt voor dit budget. Omdat de decentralisatie-uitkering pas was opgenomen in de decembercirculaire 2016 van het provinciefonds zijn zowel de uitkering als de kosten niet geraamd in de begroting. De niet begrote, maar wel gerealiseerde kosten zijn verantwoord op deze prestatie. De niet begrote, maar wel gerealiseerde baat van de dentralisatie-uitkering is verantwoord in kerntaak 20 onder de algemene dekkingsmiddelen. Dit verklaart de overschrijding op dit deelbudget binnen deze prestatie.

Afronding oude programma's

Overeenkomstig de inhoudelijke afronding van het programma agro/food 2013-2015, rondt u dit programma ook in financieel opzicht in 2016 af.  In de reserve Uitvoering KVO resteert voor dit programma nog € 577.000. Wij stellen u voor om € 577.000 te onttrekken aan de reserve Uitvoering kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Continuering innovatiebeleid

Overeenkomstig de inhoudelijke toelichting van het innovatiebeleid, is er sprake van onderbesteding in 2016. Van het budget van € 1,7 miljoen voor dit onderdeel resteert € 0,9 miljoen. Een deel  van de kosten van dit beleid drukt op de jaarschijf van 2017 in plaats van 2016. Wij stellen u daarom voor om € 929.000 te onttrekken aan de reserve Uitvoering kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de exploitatie 2017 van prestatie 5.3.2.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum.

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur en faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Mijlpalen:

Statenvoorstel in - Overijssel innoveert en internationaliseert, zie PS/2016/871 Verwachte behandeling najaar 2016