5.3.1 Innovatie basisinfrastructuur

Innovatie is van cruciaal belang voor de continuïteit en groei van het MKB en de werkgelegenheid. De provincie stimuleert innovatie onder meer door de inrichting van en regievoering op het innovatie-ecosysteem bestaande uit professionals die (groepen van) bedrijven ondersteunen van ideevorming tot marktintroductie.

Context

Het speelveld van de innovatie-infrastructuur bestaat uit een (wederzijds afhankelijk) geheel van partners zoals de regionale ontwikkelmaatschappij Oost N.V., de innovatieloketten, de open innovatiecentra, universiteit en hogescholen en de…

Acties

  1. Als opdrachtgever van Oost NV sturen wij in 2016 op (conform opdrachtbrief Oost NV): - Gemoeide werkgelegenheid bij activiteiten in aantallen fte. - Breakdown naar inzet en resultaten per topsector. - Aantal gerealiseerde businesscases met gecommitteerde investeerder. - Aantal nieuwe producten / markten. - Resultaten op het terrein van acquisitie.

Toelichting op voortgang

In februari 2016 is door Oost NV het Meerjarenplan 2016 - 2019 opgeleverd aan de subsidiënten provincie Overijssel, provincie Gelderland en het ministerie van EZ. Dit plan vormt het kader voor de jaarlijkse activiteitenplannen van Oost NV en geeft daarmee richting aan haar dienstverlening. Kernbegrippen in het meerjarenplan zijn het behoud van bestaande en het creëren van nieuwe werkgelegenheid, ondersteuning van het mkb, ondersteuning van zowel start-ups alsook scale-ups, versterken van acquisitiekracht en duurzaamheid.

12 mei 2016 vond de Algemene Vergadering van Oost NV plaats. U bent schriftelijk geïnformeerd over het verloop en de uitkomsten van de vergadering (PS/2016/567). Het jaarverslag 2016 volgt in mei 2017.

Op basis van het jaarwerkplan 2016 heeft Kennispoort regio Zwolle de activiteiten in 2016 vormgegeven. Kennispoort heeft zich onder andere bezig gehouden met het versterken van de regiobinding, het geven van innovatieadvies en het begeleiden van innovatieve ondernemers. Daarbij stond het versterken van de regio veelal centraal en was een belangrijke rol weggelegd voor het onderwijs en onderzoek.

De economische boards hebben zich in 2016 weer ingezet voor de economische dynamiek in de regio's. De Boards hebben onderwerpen geagendeerd die bijdragen aan de versterking van de concurrentiepositie van de regio leidend tot meer economische activiteit en werkgelegenheid. Daarbij is er extra aandacht voor het MKB.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum.

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Project website

Website regionale innovatie