4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede

Ten behoeve van een goede economische bereikbaarheid werken we aan een kwalitatief goed, betaalbaar en duurzaam kernnet openbaar vervoer. De spoorlijn Zwolle - Enschede is onderdeel van het kernnet. We voeren het vastgestelde 'Verbeterplan spoor' (gereed 2017) uit en bereiden de implementatie van de concessie 2017 - 2032 voor.

Context

Samen met stakeholders werkt provincie Overijssel aan een kwalitatief goed, betaalbaar en duurzaam openbaar vervoer.

Acties

  1. Voorbereiden van de elektrificatie van het gedeelte Zwolle - Wierden door ProRail.

  2. Voorbereiden van de snelheidsverhoging van het gedeelte Zwolle - Heino en het gedeelte Nijverdal - Wierden door ProRail.

  3. Begeleiden realisatie van een extra perron voor deze treindienst op station Zwolle door ProRail (zie ook prestatie 4.2.4).

  4. Uitvoeren verbeterplan Beter Benutten spoor door Zwolse onderwijsinstellingen (zie ook prestatie 4.2.5).

  5. Begeleiden implementatie van de concessie Zwolle - Enschede door de vervoerder.

Toelichting op voortgang

De elektrificatie van de spoorlijn Zwolle-Wierden is vrijwel gereed. De laatste werkzaamheden daaraan worden thans uitgevoerd. De maatregelen om de snelheid te verhogen op de spoorlijn Zwolle-Enschede zijn voorbereid en aanbesteed en worden in 2017 uitgevoerd. ProRail is bezig met de aanbesteding van de werkaamheden aan het extra perron. De vervoerder Syntus is bezig met de voorbereiding van de dienstregeling die vanaf 10 december 2017 zal ingaan.

In nauwe samenwerking met de Zwolse onderwijsinstellingen en gemeente Zwolle zijn diverse pilots (op)gestart om studenten/scholieren te bewegen minder in de spits te laten reizen. Dit jaar worden deze pilots gecontinueerd.

Financiën

Toelichting op voortgang

Het geschatte kasritme 2016 voor het spoorproject "elektrificatie en verbetering treindienst Zwolle - Enschede" is met € 1,903 miljoen overschreden. Dit is het gevolg van  het voorspoedige verloop van het project dat overigens ruimschoots binnen het budget blijft. Deze overschrijding wordt vereffend met het budget dat in de begroting 2017 is opgenomen.

Wij stellen u voor om € 1,903 miljoen te onttrekken aan de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel 2017 (ev) en toe te voegen aan de exploitatie 2016.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij de rol van investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2032.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: