4.2.5 Spoor Vechtdallijnen

Ten behoeve van een goede economische bereikbaarheid werken we aan een kwalitatief goed, betaalbaar en duurzaam kernnet openbaar vervoer (OV). De Vechtdallijnen zijn onderdeel van het kernnet. Op het traject Zwolle - Emmen treffen we samen met provincie Drenthe maatregelen om de capaciteitsuitbreiding te realiseren. Het spoorgedeelte Almelo - Mariënberg optimaliseren we door het doortrekken van de treindienst naar Hardenberg en onderzoeken we de haalbaarheid van elektrificatie.

Context

Samen met stakeholders werkt provincie Overijssel aan een kwalitatief goed, betaalbaar en duurzaam openbaar vervoer.

Acties

  1. Uitvoeren toezicht op voorbereiden van de snelheidsverhoging op het gedeelte Almelo - Mariënberg door ProRail, inclusief doorrijden naar Hardenberg (conform PS/2013/195).

  2. Uitvoeren verbeterplan Beter Benutten spoor door: a. Inzetten van extra treinmaterieel door de vervoerder. b. Spitsmijdende maatregelen door onderwijsinstellingen. c. Realisatie van opstelcapaciteit in Emmen door provincie Drenthe.

  3. Onderzoek naar de haalbaarheid van elektrificatie van het gedeelte Almelo-Mariënberg.

Toelichting op voortgang

ProRail heeft, in opdracht van de provincie,  snelheidsverhogende maatregelen aan het spoor uitgevoerd  op het traject Almelo-Mariënberg waardoor het mogelijk is geworden  de treinverbinding Almelo-Mariënberg naar Hardenberg  door te rijden. Sinds 29 augustus 2016 is deze rechtstreekse verbinding in de dienstregeling opgenomen. Op dit moment wordt met betrokken partijen bekeken op welke wijze de dienstuitvoering op deze verbinding robuuster kan worden gemaakt.

De maatregelen van het programma Beter Benutten Decentraal Spoor zijn in uitvoering. Op de treinverbinding Zwolle-Emmen wordt door vervoerder Arriva extra materieel/treincapaciteit ingezet. In samenwerking met de provincie Drenthe worden, gelet op de verwachte reizigersgroei, de mogelijkheden verkend om tot een verdere capaciteitsuitbreiding te komen.

In nauwe samenwerking met de Zwolse onderwijsinstellingen en gemeente Zwolle zijn diverse pilots (op)gestart om studenten/scholieren te bewegen minder in de spits te laten reizen. Dit jaar worden deze pilots gecontinueerd.

De provincie Drenthe heeft een proces geïnitieerd om extra opstelcapaciteit in Emmen te realiseren. Naast ProRail is ook Overijssel hier nauw bij betrokken. De verwachting is dat dit jaar meer duidelijk wordt over de (financiële/technische) mogelijkheden. Realisatie is niet eerder voorzien dan 2018/2019 (ivm relatie gereedkomen station Emmen-Zuid).

Het onderzoek naar de mogelijkheden van elektrificatie van de treinverbinding Almelo-Marienberg bevindt zich in een afrondend stadium. Het onderzoek heeft wat vertraging ondervonden als gevolg van het niet (tijdig) beschikbaar komen van benodigde gegevens. Naar verwachting voor de zomer 2017 zal u over de uitkomsten worden geïnformeerd.

Financiën

Toelichting op voortgang

Het geschatte kasritme 2016 voor het spoorproject Almelo-Marienberg-Hardenberg is met € 223.000 overschreden. Niettemin blijven de totale  bestedingen binnen projectbudget. Dit project wordt uit meerdere dekkingsbronnen gefinancierd. Op het KvO financieringsdeel 2016 is € 243.000 overschreden en op het financieringsdeel ten laste van de reserve Verkeer en Vervoer € 20.000 onderbesteed. De overschrijding wordt vereffend met het budget dat in de begroting 2017 is opgenomen.

Wij stellen u voor € 243.000 te onttrekken aan de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel 2017 (ev) en toe te voegen aan de exploitatie 2016.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij de rol van investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Mijlpalen:

De studieresultaten van het lopende verdiepend onderzoek elektrificatie zal uiterlijk in het vierde kwartaal 2016 aan uw Provinciale Staten worden voorgelegd.