4.2.4 Versterken infrastructuur openbaar vervoer

Ten behoeve van een goede economische bereikbaarheid is een optimaal openbaar vervoer systeem van groot belang. Dat vraagt onder meer om een kwalitatief goede openbaar vervoer (OV) infrastructuur. In dat verband investeren we zowel in spoorinfrastructuur als in bus infrastructuuer met als doel de betaalbaarheid van het OV te verbeteren en tegelijkertijd duurzaamheiddoelstellingen na te streven (onder meer elektrificatie van spoorlijnen).

Context

Verbeteren van de kwaliteit en betaalbaarheid openbaar vervoer. Realiseren duurzaamheidsdoelstellingen.

Acties

  1. Cofinanciering van de verbetering van het spooremplacement Zwolle. De uitvoering van viersporigheid tot aan de aansluiting Herfte en aanleg van een extra perron spoor Zwolle - Enschede vindt plaats door ProRail. In de rol van regionaal mede- opdrachtgever, houden wij toezicht op deze werkzaamheden.

  2. Meewerken aan onderzoek naar de haalbaarheid van elektrificatie van de spoorlijn Enschede - Munster (door Duitse partner).

  3. Onderzoek optimalisatiemogelijkheden Zwolle - Roosendaal.

Toelichting op voortgang

De staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu, de 3 Noordelijke provincies en Overijssel hebben de bestuursovereenkomst spooruitbreiding Zwolle-Herfte ondertekend. De staatsecretaris heeft op 4 december het Tracébesluit spooruitbreiding Zwolle-Herfte vastgesteld.

Het onderzoek naar de haalbaarheid van elektrificatie van de spoorlijn Enschede - Münster is een onderdeel van de interregstudie naar verbetering van grensoverschrijdende spoorverbindingen in Euregiogebied.  Dit deelonderzoek wordt door de Duitse partner Zweckverband Münsterland uitgevoerd. De resultaten daarvan worden medio 2017 opgeleverd.

Het onderzoek Zwolle-Roosendaal is in het najaar opgestart met de provincies Gelderland en Noord Brabant.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

De provincie is beïnvloeder, faciliteerder en investeerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.