4.2.3 Concessie- en contractmanagement van trein, bus en regiotaxi

Een goed concessie- en contractmanagement is vereiste voor een goede en betaalbare uitvoering van het openbaar vervoer (OV) en daarmee van belang om de economische bereikbaarheid te waarborgen. Als opdrachtgever voor het OV is het na aanbesteding van concessies noodzakelijk om deze gedurende de looptijd te beheren en door te ontwikkelen. Concessiemanagement is een doorlopende prestatie, waarbinnen de acties (vooral aanbestedingen) jaarlijks kunnen wijzigen.

Context

Het bestek van de provincie Overijssel en de offerte van de winnende vervoerder vormen daarbij de leidraad. Vanwege schaalvoordeel, maar vooral ook professionaliteit, is al sinds 2010 binnen Oost-Nederland de samenwerking gezocht met de provincies…

Acties

  1. Beheren en doorontwikkelen van de lopende concessies (bus, trein en Regiotaxi).

  2. Monitoren avondritten treindienst Almelo - Deventer.

  3. Opstarten project aanbesteding concessie Midden-Overijssel.

Toelichting op voortgang

De concessie Midden-Overijssel is in 2016 met twee jaar verlengd tot september 2020. Er was hiervoor een aantal aanleidingen. Zo geeft dit meer tijd om de transitie naar zero emissie busvervoer goed vorm te geven, maar ook geeft dit mogelijkheden om de indeling van de concessies in Oost-Nederland samen met Gelderland en Flevoland te heroverwegen. Door de ombouw van het OV worden de bestaande concessies kleiner in omvang van het aantal bussen en dienstregelingsuren en daardoor wellicht minder aantrekkelijk voor vervoerders bij komende aanbestedingen.

Monitoringsgegevens van de avondritten Deventer - Almelo zijn beschikbaar t/m  2015. Om een goed beeld te kunnen geven van de bezetting van deze extra avondtreinritten is het zinvol om ook de gegevens van het jaar 2016 daar bij te betrekken en deze te vergelijken met die van 2015 en de periode daarvoor. De gegevens over 2016 zullen, zoals NS heeft toegezegd,  in het voorjaar van 2017 worden verstrekt. Aan de hand van deze cijfers zal een evaluatie plaatsvinden. De resultaten daarvan worden aan u voorgelegd.

Financiën

Toelichting op voortgang

De provincie functioneert in de uitvoering van de regiotaxi's als kassier. Kosten worden voorgeschoten vóór en verrekend mét de desbetreffende gemeenten. Deze lasten en baten worden niet begroot, waardoor er aan het einde van het jaar verschillen ontstaan tussen begroting en rekening. Niettemin, zijn deze verschillen budgettair neutraal.

Opgeschoond voor dit effect, resteert een onderbesteding van € 3,4 miljoen, hoofdzakelijk op de lasten. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat de OV-index over 2014 en 2015 lager uitviel dan verwacht. Dit heeft geleid tot meevallers in de afwikkeling van de verstrekte subsidies  2014 en 2015, alsook in een bijstelling van de subsidies voor 2016.

Binnen deze prestatie is ook een KvO budget opgenomen van € 0,84 miljoen voor de tijdelijk hogere exploitatiekosten als gevolg van de concessieverlenging van de lijn Zwolle- Enschede tot eind 2017. Dit budget is met € 64.000 overschreden als gevolg van een bijstelling naar het aantal werkelijk gereden dagen. Dit wordt vereffend met het budget dat hiervoor is gereserveerd in de uitvoeringsreserve KvO. Wij stellen u voor om € 64.000 te onttrekken aan de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de exploitatie 2016 van prestatie 4.2.3.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

De provincie is opdrachtgever en (mede)financier.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: