4.2.2 Visie openbaar vervoer

Door de economische-, sociale-, technische- en politieke veranderingen in de maatschappij is er behoefte aan een nieuwe OV-visie. Hiermee geven we richting aan de doorontwikkeling en het beheer van het openbaar vervoer in Overijssel om een goede economische bereikbaarheid te borgen. Deze nieuwe OV-visie wordt deels gevoed door de ombouw van het OV (zie prestatie 4.2.1).

Context

De visie kan niet op zichzelf staan, maar moet relaties hebben met andere vervoersvormen en met omliggende gebieden. Een verbinding met de Omgevingsvisie is dan ook noodzakelijk om tot een goede afstemming met ruimtelijke ordening te komen. Ook…

Acties

  1. Het opstellen van een OV-visie.

Toelichting op voortgang

Met de vaststelling van het koersdocument OV in mei 2016 is deze prestatie afgerond.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

De provincie is verantwoordelijk voor de aanbesteding, doorontwikkeling en het beheer van de concessies in het openbaar vervoer. Provincie Overijssel richt zich daarbij primair op vervoer met een economische en gemeentegrensoverstijgende functie. Het sociale vervoer in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning wordt gezien als een verantwoordelijkheid van de gemeenten. Mogelijk blijft daar nog wel een zekere faciliterende rol nodig, maar dat zal in samenspraak met samenleving en gemeenten nog duidelijk moeten worden.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Mijlpalen:

De visie OV is onder de naam "koersdocument OV" door u in de Statenvergadering van 11 mei 2016 vastgesteld, zie PS/2016/171 http://www.overijssel.nl/sis/16201610341752.pdf. Daarmee is de prestatie afgerond.