4.2.1 Herijking openbaar vervoer

Voor een goede economische bereikbaarheid is een kwalitatief goed en betaalbaar openbaar vervoer systeem belangrijk. Door Provinciale Staten is gekozen voor enerzijds een andere inrichting van het openbaar vervoer (OV) en anderzijds een bezuiniging op het voorzieningenniveau. Voor West-Overijssel werken we hier in de periode tot en met 2018 met de samenleving en stakeholders aan.

Context

De ombouw van het OV is ingezet in 2014 als uitvloeisel van het in maart van dat jaar vastgestelde Statenvoorstel herijking OV-tactiek en zal volgens de bijbehorende planning t/m 2018 voortduren. Het kernnet OV zal onderdeel uitmaken van de…

Acties

  1. Proces met stakeholders en samenleving om het aanvullend net (bus en regiotaxi) om te vormen tot een op maat gesneden mobiliteitsvoorziening. Hiertoe is een maatschappelijke discussie gestart met inwoners uit de 11 betrokken gemeenten. In 2016 zal teruggekoppeld worden wat opgehaald is en tot welke inzichten en besluiten dit heeft geleid.

  2. Aanpassing dienstregeling. Op basis van de inzichten en besluiten voortvloeiend uit de gesprekken met de inwoners, gecombineerd met de inzichten uit de verbeterde sturingsinformatie en de keuzes in de OV-visie zal een nieuw OV-busnetwerk opgebouwd worden voor West Overijssel dat ingaat in december 2017.

  3. Lobby richting Rijk omtrent verruiming wet- en regelgeving en indexering financeringssystematiek. In gezamenlijkheid met de andere provincies is bezwaar gemaakt tegen de huidige financieringssystematiek van het openbaar vervoer. In 2016 wordt een uitspraak verwacht.

  4. Verbeteren sturingsinformatie. Met het OV-bureau Oost en de betrokken vervoerders is een traject in gang gezet om de sturingsinformatie over de concessies te verbeteren en in 2016 als basis te gebruiken voor de aanpassing van de dienstregeling.

Toelichting op voortgang

In mei 2016 heeft u het OV Koersdocument door PS vastgesteld. Hierin staat de weerslag van alles wat opgehaald is uit de gesprekken met de samenleving. Het Koersdocument biedt het kader voor de verdere transitie van het OV. De Herijking, naar het begrotingsevenwicht in 2018 gaat door. Met ingang van december 2016 is opnieuw een pakket maatregelen ingevoerd. Het pakket voor eind 2017 is in voorbereiding.

Het zoeken naar alternatieven en innovaties is nog steeds in ontwikkeling.

Het contract met de vervoerder van Midden Overijssel is verlengd tot 2020 (zie ook prestatie 4.2.3.)

Het bezwaarschrift tegen de indexering is ongegrond verklaard. We bekijken nog hoe dit in de overgang van de Decentralisatie Uitkering Verkeer en Vervoer naar het Provinciefonds wordt opgevangen.

Financiën

Toelichting op voortgang

Tot op heden is op beperkte schaal een beroep gedaan op het herijkingsbudget. In 2016 hebben zich geen indexeringstekorten voorgedaan en

daarnaast hebben (het zoeken naar) alternatieve vervoersoplossingen een beperkte financiële bijdrage gevergd. Hierdoor was de geraamde onttrekking aan de uitvoeringsreserve KvO al met € 3 miljoen verlaagd bij Monitor II -2016. Ultimo 2016 blijkt nog eens € 440.000 overgehouden. Hoewel zich geen indexeringstekorten in 2016 hebben voorgedaan, kunnen deze zich in de nabije toekomst nog manifesteren. Bovendien is de herijkingsopgave nog niet afgerond. De middelen blijven daarom gereserveerd binnen de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel.

Investeringsbudget

Toelichting op het investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit KvO. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar. Per jaar blijft de totale omvang daarom in principe constant. Voor deze prestatie is in 2014 € 35 miljoen beschikbaar gesteld: Perspectiefnota 2015.

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot de peildatum (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte op de Begroting 2016 opgenomen (resterend huidige begroting).

Het ‘resterend meerjarig budget’ is het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

De provincie neemt als verantwoordelijke partij voor het OV het initiatief bij de ombouw, maar wil op termijn eigenlijk verschillende rollen gaan spelen. De provincie wil de focus leggen bij het kernnet OV en het aanvullend vervoer meer bij gemeenten en samenleving leggen. In samenspraak met die partijen wordt bepaald welke rol de provincie tijdelijk of structureel zou moeten blijven spelen.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2018.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Mijlpalen:

Het Koersdocument OV is door u in de Statenvergadering van 11 mei 2016 vastgesteld, zie PS/2016/171 Over de verlenging van de concessie Midden-Overijssel zijn uw Staten in het najaar geïnformeerd (PS/2016/932)