4.6.10 Bijdrage aan gemeentelijke infrastructuurprojecten vanuit Decentralisatie Uitkering Verkeer en Vervoer

Met deze subsidieregeling stimuleren we de gemeenten tot het realiseren van projecten die een bijdrage leveren aan een betere bereikbaarheid en een verkeersveilige leefomgeving.

Context

Het gaat hier om de aanpak van verkeersongevallenconcentraties, scheiding van verkeerssoorten, herinrichting van wegvakken, kruisingen en aansluitingen van oversteekplaatsen. Met name is er aandacht voor een verbetering van de verkeersveiligheid…

Acties

  1. Het subsidiëren van gemeentelijke projecten ter verbetering van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid.

Toelichting op voortgang

Met de voor 2016 beschikbare middelen uit de Decentralisatie Uitkering Verkeer en Vervoer (DUV&V) zijn aan gemeentelijke projecten en programma's op het gebied van infrastructuur subsidies verstrekt aan de gemeenten in Overijssel. Deze projecten zorgen voor een betere kwaliteit openbaar vervoer, fiets (zoals de F35) en doorstroming van het verkeer en dragen bij aan verminderen van het aantal verkeersslachtoffers.     

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

De provincie subsidieert en maakt daarmee gemeentelijke infrastructuur projecten mogelijk.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.