4.6.11 Verbetering doorstroming en benutting wegen door verkeersmanagement

Verkeersmanagement is gericht op het behouden van een goede doorstroming op het wegennet. In de aanpak onderscheiden we vijf thema's: bij reguliere situaties, bij wegwerkzaamheden, evenementen, ongevallen en extreme weersomstandigheden. Verkeersmanagement voeren we uit samen met alle wegbeheerders in Overijssel.

Acties

  1. Intensiveren regionale samenwerking en afstemming met betrekking tot dynamisch en operationeel verkeersmanagement, met specifieke aandacht voor de drie stedelijke regio's en de Verkeerscentrale Noord- en Oost-Nederland.

  2. Ontwikkeling regelscenario management in het kader van rijksprogramma “Beter Benutten” in samenwerking met de regio’s teneinde verkeersknelpunten tot het minimum te beperken.

  3. Bij ongevallen op de weg: het toepassen van Incident Management.

  4. Data-inwinning en verstrekking van actuele en statische verkeersinformatie via de Nationale Databank Wegverkeersgegevens

Toelichting op voortgang

Wij hebben de verkeershinder in onze regio zo goed als mogelijk kunnen beperken. Ondanks de vele werkzaamheden, die door de verschillende partners en de provincie in 2016 zijn uitgevoerd, zijn er geen noemenswaardige incidenten gebeurd. Wij stemmen de uitvoering van  wegwerkzaamheden met andere overheden doorlopend af. Door het aantrekken van de economie zien wij wel een toename van het verkeer. Hierdoor ontstaan op meerdere locaties verkeersknelpunten, waardoor eerder ingrijpen noodzakelijk is. Er zijn diverse regelscenario's (het treffen van voorafgedefineerde verkeersmaatregelen bij verwachte knelpunten) ontwikkeld en aangepast, teneinde de hinder in de regio te beperken. Voor het toepassen van de reguliere taak Incident Management heeft er verder geen wijziging plaatsgevonden. Ook over data-inwinning en verstrekking van actuele en statische verkeersinformatie via de Nationale Databank Wegverkeersgegevens zijn geen bijzonderheden te melden.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

De provincie werkt als het gaat om verkeersmanagement in de rol van wegbeheerder, regisseur en samenwerkingspartner en marktinitiator.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.