4.6.9 Verkenningen, planstudies en realisatie provinciale wegenprojecten

Ten behoeve van het verbeteren van de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid realiseren wij de geprogrammeerde Investeringsprojecten Provinciale Wegen zoals aangegeven in de Dynamische Beleidsagenda Mobiliteit (DBA). De DBA is opgenomen als bijlage bij deze begroting.

Context

De provincie heeft als wegbeheerder de zorg voor een kwalitatief goed en veilig wegennet. Knelpunten in veiligheid, doorstroming en leefbaarheid worden daarom waar mogelijk aangepakt in samenspraak met betrokken wegbeheerders en…

Acties

  1. Start uitvoering aanpak verkeersongevallenconcentraties Hasselt.

  2. Start uitvoering N348 1e fase Lemelerveld.

  3. Start uitvoering N343 Rondweg Weerselo, N331 Zwartsluis-Vollenhove en Traverse Delden.

  4. Afronding N331 Zwartsluis-Vollenhove.

  5. Afronding Traverse Delden.

Toelichting op voortgang

De projecten aanpak verkeersongevallenconcentraties Hasselt,  N348 1e fase Lemelerveld lopen, als gevolg van beroepen op de planologische inpassingen, vertraging op. De N343 Rondweg Weerselo staat "on hold". De gemeente Dinkelland moet,door een aangenomen motie, eerst voor draagvlak zorgen. De herinrichting van de N331 Zwartsluis-Vollenhove is in 2015 in gebruik genomen, maar vraagt nog een kleine aanpassing bij een ontsluiting van een perceel. De Traverse Delden is afgerond.

Financiën

Toelichting op voortgang

Zoals gemeld bij Monitor 2016-II is € 2,8 miljoen van het geraamde budget voor 2016 als gevolg van vertragingen niet tot besteding gekomen. De niet bestede middelen blijven beschikbaar voor de uitvoering van de Dynamische Beleidsagenda (DBA), het meerjarige overzicht van investeringen in de provinciale infrastructuur. Het betreft hier ramingen van doorlopende infrastructuurprojecten uit de DBA die bij de perspectiefnota 2018 worden geactualiseerd.

Wij stellen u daartoe voor om het investeringskrediet in 2017 voor de Verkenningen, planstudies en realisatie provinciale wegenprojecten te verhogen met € 2,8 miljoen. Als gevolg van de verplichting in het vernieuwde BBV om investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut te activeren stellen wij voor de niet bestede middelen in 2016 € 2,8 miljoen toe te voegen aan de AFR. Vanuit de AFR worden de jaarlijkse kapitaallasten (afschrijvingen) van dit investeringskrediet toegevoegd aan de exploitatie van prestatie 4.6.9.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

De provincie heeft een rol als wegbeheerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.