4.6.8 N348 2e fase (Raalte - Ommen)

Ten behoeve van het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid, alsmede van het realiseren van de bereikbaarheid voor zowel personen- als goederenvervoer, waarderen wij de N348 op (aansluitingen Lemelerveld en saneren oversteken en aanleg tunnel(s)).

Context

Met de gemeenten Dalfsen, Ommen en Raalte hebben we plannen gemaakt voor het verbeteren van de doorstroming en het verkeersveiliger maken van de N348. In 2015 zijn de bestemmingsplannen gelijktijdig in de drie gemeenten ter inzage gelegd. Fase 2…

Acties

  1. Afronden minnelijke grondverwerving eventueel starten onteigeningprocedure.

  2. Starten aanbestedingsprocedure.

Toelichting op voortgang

Als gevolg van de planologische procedure voor de aanleg van de tunnel in de gemeente Ommen is het plan op dit onderdeel gewijzigd. De start van de aanbesteding is mede daardoor verschoven naar begin 2017.

De minnelijke grondverwerving is niet geheel gelukt en heeft geleid tot het starten van een tweetal onteigeningsprocedures.

Financiën

Toelichting op voortgang

Zoals gemeld bij Monitor II is de start van de aanbesteding verschoven naar 2017. Als gevolg hiervan is niet het gehele geraamde budget voor 2016 tot besteding gekomen.

Wij stellen u voor om het investeringskrediet in 2017 voor de N348 te verhogen met € 0,389 miljoen. Als gevolg van de verplichting in het vernieuwde BBV om investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut te activeren stellen wij voor de niet bestede middelen in 2016 ten bedrage van € 0,389 miljoen vanuit de uitvoeringsreserve KVO toe te voegen aan de AFR. Vanuit de AFR worden de jaarlijkse kapitaallasten (afschrijvingen) van dit investeringskrediet toegevoegd aan de exploitatie van prestatie 4.6.8.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

De provincie is wegbeheerder en voert het werk uit.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2018.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website

Website N348