4.6.7 N340 - N48 - N377

Ten behoeve van het verbeteren van de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming wordt de N340 - N48 opgewaardeerd en de N377 duurzaam veilig ingericht binnen de kaders van het provinciaal inpassingsplan en het besluit van Provinciale Staten.

Context

Wij voeren het project uit conform de besluiten uit de coalitieperiode 2009 - 2014, met name het statenbesluit PS/2014/248. Wij hebben een overeenkomst met de gemeente Zwolle, die financieel ook bijdraagt aan het project. De opwaardering, binnen…

Acties

  1. Opstellen van ontwerpen en uitvoeren van onderzoeken om te komen tot een uitvoerbaar project.

  2. Verwerven van vastgoed-/-percelen.

Toelichting op voortgang

In 2016 heeft u een besluit genomen over de wijze van uitvoering van de N340 - N48 - N377 (Besluit PS/2015/ 934 en amendement PS/2016/214). De voorbereiding voor de uitvoering is  gestart. Het opstellen van ontwerpen en uitvoeren van onderzoeken om tot een uitvoerbaar project te komen is minder ver gevorderd dan gepland. Het kostte meer tijd dan verwacht om het nieuwe verkeersmodel met de betrokken wegbeheerders af te stemmen en om uw amendement voor kruispunt Varsen en een fietstunnel onder de N48 te verwerken. Het moment van openstellen van de N340 - N48 - N377 blijft gehandhaafd.

Financiën

Toelichting op voortgang

Wij stellen u voor om het investeringskrediet in 2017 voor de N340 - N48 - N377 te verhogen met € 78.000. Als gevolg van de verplichting in het vernieuwde BBV om investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut te activeren stellen wij voor de niet bestede middelen in 2016 van € 78.000 vanuit de uitvoeringsreserve KVO toe te voegen aan de AFR. Vanuit de AFR worden de jaarlijkse kapitaallasten (afschrijvingen) van dit investeringskrediet toegevoegd aan de exploitatie van prestatie 4.6.7 (N340 - N48 - N377).

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

In deze prestatie hebben wij een uitvoerende en financierende rol.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2023.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website

Website N340

Mijlpalen:

Ter inzagelegging ontwerp Koninklijk Besluit onteigening tracédeel 2 (het nieuwe tracé)