4.6.6 N307 / N23

Ten behoeve van de verbetering van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid, voor zowel personen- als vrachtverkeer onderzoeken wij hoe de N307 is om te bouwen tot uiteindelijk een veilige, regionale stroomweg 100 km/uur (2x2).

Context

Door intensief samen te werken met het project Ruimte voor de Rivier (aanleg Reevediep) en de provincie Flevoland wordt een gefaseerde aanpak van de N307 gemaakt die invulling geeft aan de doelstellingen bereikbaarheid en veiligheid.

Acties

  1. Start planstudiefase N307.

Toelichting op voortgang

U heeft besloten de planstudie te starten voor het versneld uitvoeren van het voorkeursalternatief dat uit de verkenning N307 is gekomen (PS/2016/122). Na de zomer van 2016 is de planstudiefase N307, inclusief de afstemming met IJsseldelta fase 2,  gestart. Op 14 december 2016 is bestuursovereenkomst IJsseldelta fase 2 met het Rijk, de provincies Flevoland en Overijssel en waterschap Zuiderzeelanden ondertekend, inzake de bijdrage van het Rijk aan de planstudies voor fase 2.

Financiën

Toelichting op voortgang

Van de voorbereidingskosten is in 2016 € 0,1 miljoen niet besteed. De onderbesteding wordt veroorzaakt doordat de bestuursovereenkomst met het Rijk over de planuitwerkingsfase van het project N307 naar december 2016 is doorgeschoven.

De overige kosten worden naar verwachting in 2017 gemaakt. De kosten voor aanleg van de parallelweg  (bedoeld voor de ontsluiting van het sportpark Schansdijk) worden naar verwachting in 2017-2019 gemaakt.

Wij stellen u voor om het investeringskrediet in 2017 voor de N307 te verhogen met € 0,1 miljoen. Als gevolg van de verplichting in het vernieuwde BBV om investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut te activeren stellen wij voor de niet bestede middelen in 2016 van € 0,1 miljoen vanuit de uitvoeringsreserve KVO toe te voegen aan de AFR. Vanuit de AFR worden de jaarlijkse kapitaallasten (afschrijvingen) van dit investeringskrediet toegevoegd aan de exploitatie van prestatie 4.6.6.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

De provincie is wegbeheerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2022.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website

Website N307

Mijlpalen:

Besluitvorming verkenning ombouw N307, zie PS/2016/122