4.6.4 N35

Ten behoeve van het verbeteren van de veiligheid en bereikbaarheid van zowel personen- als goederenvervoer, stimuleren en financieren wij deels een door het Rijk te realiseren opwaardering van de N35 tussen Zwolle en Almelo (eindbeeld: 2x2 rijstroken 100 km/u). Dit draagt bij aan een veilige weg en bevordert de bereikbaarheid en leefbaarheid voor de kernen.

Context

De investeringsbijdrage van de provincie heeft er toe bijgedragen dat het Rijk de N35 een hogere prioriteit gegeven heeft en de uitvoering als geheel in 2022 afrond. Door het oplossen van mobiliteits- en verkeerveiligheidsknelpunten wordt de…

Acties

  1. Traject Zwolle - Wijthmen; Afronden tracébesluit en uitvoeringsbesluit door minister.

  2. Traject Wijthmen - Raalte - Nijverdal; Uitvoering verkeersveiligheidsmaatregelen door Rijkswaterstaat en gemeenten.

  3. Traject Wijthmen - Raalte - Nijverdal; Investeringsbesluit Kruising N35-N348 inclusief onderdoorgang spoor.

  4. Traject Nijverdal - Wierden; Planvormingfase door Rijkswaterstaat en vergunningentraject verplaatsing winputten Vitens door provincie; Aanpassing grondwaterbeschermingsgebied; Vergunningentraject begeleiden.

Toelichting op voortgang

N35; Zwolle - Wijthmen

De minister heeft in 2016 het tracébesluit voor de uitvoering van het traject Zwolle-Wijthmen genomen en het tracé vastgesteld. Inmiddels is de opdracht aan de aannemer verleend en zijn de voorbereidende werkzaamheden begonnen.

N35; Wijthmen - Nijverdal

Het Rijk heeft voor het traject N35 Wijthmen - Nijverdal gekozen voor een uitgebreide consultatieronde bij omwonenden. Op verzoek van omwonenden zijn voor meerdere maatregelen variantoplossingen gekozen. Na bestuurlijke besluitvorming worden deze maatregelen verder uitgewerkt.

N35; Knooppunt Raalte – N348

De uitwerking van de voorkeursvariant voor knooppunt Raalte (kruising N35/N348) is in 2016 afgerond. Deze uitwerking heeft geleid tot een geoptimaliseerde voorkeursvariant met meer draagvlak bij de bevolking, minder hinder voor omwonenden, een betere ruimtelijke inpassing en een veiliger ontwerp.

Door een succesvolle regionale lobby heeft de minister in het BO-Mirt een bijdrage van € 12,5 miljoen toegezegd.

N35; Nijverdal - Wierden

De planvormingsfase van het traject Nijverdal-Wierden is in 2016 gestart. RWS heeft  een adviesbureau opdracht verleend voor het opstellen van het (ontwerp-) tracébesluit. Om de doorlooptijd van ruimtelijke procedures te verkorten  heeft u voor de verplaatsing van winputten een coördinatiebesluit genomen.

Financiën

Toelichting op voortgang

Wij stellen u voor om een bedrag van € 25.000 te onttrekken aan de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel voor het kunnen voldoen aan doorlopende verplichtingen en dit bedrag toe te voegen aan de exploitatie 2017 van prestatie 4.6.4.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Wij vervullen bij deze prestatie de rol van beïnvloeder, lobbyist en medefinancier.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2022.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Mijlpalen:

Investeringsbesluit kruising N35-N348 zal zoals gemeld niet in 2016 maar in 2017 aan uw Staten worden voorgelegd.