4.6.3 N34

Ten behoeve van de verbetering van de bereikbaarheid, voor zowel personen- als vrachtverkeer, bouwen wij de N34 om naar een veilige regionale stroomweg van 100 km/uur (2x1 rijstrook). Dit draagt bij aan een veilige weg tussen Witte Paal en de grens bij Drenthe en bevordert de bereikbaarheid en leefbaarheid voor de kernen.

Context

In 2007 heeft het Rijk de N34 tussen Witte Paal en de Drentse grens overgedragen aan de provincie Overijssel, met de afspraak dat wij deze ombouwen naar een veilige regionale stroomweg van 100 km per uur. Deze afspraken zijn vastgelegd in een…

Acties

  1. Afronding bestemmingsplanprocedure door gemeente Hardenberg.

  2. Voortzetting minnelijke grondverwerving en opstarten van onteigeningsprocedure.

  3. Aanbesteding en gunning.

Toelichting op voortgang

In 2016 zijn de bestemmingsplanprocedures voor de N34 door de gemeente Hardenberg afgerond. De bestemmingsplannen zijn onherroepelijk.

De minnelijke grondverwerving heeft het hele jaar doorgelopen. Voor 3 eigenaren is de onteigeningsprocedure opgestart.

De aanbestedingsprocedure is in 2016 afgerond. Het werk (basisscope) van N34 is eind 2016 opgedragen aan de aannemerscombinatie FLOOW, bestaande uit de aannemers Reef Infra, bouwbedrijf Salverda en Schagen Infra. U bent hierover schriftelijk geïnformeerd. In de uitvraag is een aantal opties uitgevraagd aan de inschrijvers. Besluitvorming over het eventueel opdragen van deze opties extra ten opzichte van de basisscope heeft in januari 2017 door u plaatsgevonden (PS/2016/1092).

Eind 2016 is gebleken dat er een vertraging is opgetreden op de aanleg van de aansluiting Klooster door de provincie Drenthe. Deze vertraging bedraagt ca. 1,5 jaar. Door deze vertraging heeft de betaling aan Drenthe voor de bijdrage aan Klooster niet in 2016 plaatsgevonden.

Financiën

Toelichting op voortgang

Het restant op de lasten eind 2016 is ruim € 1,7 miljoen. Deze onderbesteding van ruim € 1,7 miljoen is het gevolg van onder meer:

- de vertraging die Drenthe oploopt bij Klooster en daarmee de bijdrage van € 1,1 miljoen aan Drenthe die niet in 2016 tot betaling is gekomen.

- het niet invullen van enkele personele functies in het projectteam (€ 0,6 miljoen); deze zullen begin 2017 worden ingevuld.

Wij stellen u voor om het investeringskrediet in 2017 voor de N34 te verhogen met € 1,7 miljoen. Als gevolg van de verplichting in het vernieuwde BBV om investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut te activeren stellen wij voor de niet bestede middelen in 2016 van € 1,7 miljoen vanuit de uitvoeringsreserve KVO toe te voegen aan de AFR. Vanuit de AFR worden de jaarlijkse kapitaallasten (afschrijvingen) van dit investeringskrediet toegevoegd aan prestatie 4.6.3.

Voor de baten is de afgesproken bijdrage van de gemeente Hardenberg voor € 1,5 miljoen al eind 2016 ontvangen. Deze was niet voor 2016 in de raming opgenomen. Om bovenstaand vermelde reden stellen wij voor ook deze ontvangen bijdrage te storten in de AFR.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Provincie Overijssel is voor ruim 90% investeerder in de ombouw, maar is ook eigenaar van de weg en dus ook verantwoordelijk voor de veiligheid.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website

Website N34 Witte Paal - Grens Drenthe