3.2.2 Optimalisatie uitvoering Programmatische Aanpak Stikstof

Een goed functionerende en actuele Programmatische Aanpak Stikstof is essentieel voor het realiseren van onze ambitie om te komen tot een aantrekkelijk landelijk gebied met een goede balans tussen economie en natuur. Wij werken samen met het Rijk aan het verbeteren van de Programmatische Aanpak Stikstof.

Context

De Programmatische Aanpak Stikstof is op 1 juli 2015 in werking getreden. In 2016 werken wij samen met het Rijk en andere provincies aan het verbeteren van de uitvoering via vergunningverlening, toezicht en handhaving en realisatie van de…

Acties

  1. Optimaliseren van de uitvoering van de Programmatische Aanpak Stikstof.

Toelichting op voortgang

In 2016 hebben we de partiële herziening van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) voorbereid. De PAS maakt gebruik van het rekeninstrument AERIUS. Het onderdeel AERIUS Monitor is geactualiseerd. Deze aanpassing werkt door in de omvang van de depositie- en ontwikkelingsruimte, waardoor een partiële herziening van de Programmatische Aanpak Stikstof nodig is, inclusief actualisatie van de gebiedsanalyses. We hebben voor de 16 stikstofgevoelige Overijsselse Natura 2000 gebieden de gebiedsanalyses geactualiseerd en ter inzage gelegd (van 7 november 2016 tot en met 18 december 2016). We verwachten dat de partiële herziening in maart 2017 wordt vastgesteld.

In 2016 hebben we vanuit Overijssel bijgedragen aan de landelijke beleidsmatige doorontwikkeling van de PAS en AERIUS in verschillende landelijke werkgroepen. We informeren ondernemers over de werking van de PAS en de gevolgen voor de bedrijfsvoering door het geven van informatieavonden of gericht advies.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

De provincie heeft als rol het uitvoeren van een wettelijke taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: