3.2.1 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000

Wij stellen nieuwe beheerplannen op en actualiseren vastgestelde beheerplannen voor de Natura2000, zodat we beschikken over actuele en uitvoerbare plannen voor een aantrekkelijk landelijk gebied met een goede balans tussen economie en natuur.

Context

We stellen de Natura 2000-beheerplannen waarvoor de provincie trekker is vast. Eind 2015 hebben wij twaalf van de vijftien beheerplannen vastgesteld. In 2016 stellen wij de overige drie beheerplannen vast. Daarnaast worden wij in 2016…

Acties

  1. Vaststellen drie Natura 2000-beheerplannen voor de gebieden: - Bergvennen & Brecklenkampseveld. - Wieden en Weerribben. - (mits uiterlijk in 1e kwartaal 2016 het gebied door het Rijk definitief is aangewezen) Wierdenseveld.

  2. Aanpassen vier Natura 2000-beheerplannen voor de gebieden: - Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek. - De Borkeld. - Engbertsdijksvenen. - Sallandse Heuvelrug.

Toelichting op voortgang

De gemeente Dinkelland heeft als trekker van het gebiedsproces ons verzocht om het proces van het beheerplan Bergvennen & Brecklenkampseveld af te stemmen op het gebiedsproces. Aangezien de planning van het gebiedsproces achterloopt op de planning van het beheerplan, schuift de planning van het beheerplan door naar 2017. De voorbereiding hiervan hebben we eind 2016 samen met de gemeente opgestart.

Het ontwerpbeheerplan Wieden en Weerribben hebben we in september 2016 ter visie gelegd. De vaststelling van het beheerplan verwachten we in maart 2017.

De definitieve aanwijzing van het Natura 2000-gebied Wierdense Veld heeft in november 2016 plaatsgevonden. Met SWB-partners starten we het beheerplantraject. We verwachten het ontwerpbeheerplan in de zomer van 2017 ter inzage te leggen en vast te stellen najaar 2017.

De aanpassing van de beheerplannen voor de gebieden Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek, De Borkeld, Engbertsdijksvenen en Sallandse Heuvelrug kunnen we oppakken zodra wij bevoegd gezag zijn. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Natuurbescherming, per 1 januari 2017 zijn we bevoegd gezag voor de gebieden de Borkeld en Sallandse Heuvelrug. Voor de twee gebieden (1) Engbertsdijksvenen en (2) Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek is beroep aangetekend tegen de beheerplannen. Het bevoegd gezag ligt daarmee nog bij EZ totdat er een onherroepelijk besluit ligt. Wij starten de aanpassing van de beheerplannen voor deze gebieden nadat de beroepsperioden zijn verlopen.

Financiën

Toelichting op voortgang

De realisatie op de prestatie blijft € 260.000 achter op de begroting 2016. Zoals bij de inhoudelijke toelichting vermeld is een aantal gebiedsprocessen vertraagd waardoor ook de financiële realisatie achter is gebleven. Voor de resterende middelen doen wij een voorstel tot resultaatbestemming om de beheerplannen in 2017 te kunnen opstellen c.q. af te ronden.

Wij stellen u voor om € 260.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2017 van prestatie 3.2.1.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

Voor deze prestatie zijn wij uitvoerder van een wettelijke taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.