3.2.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten

Met de afronding van de pMJP-projecten gericht op natuurontwikkeling dragen wij bij aan een aantrekkelijk landelijk gebied met een goede balans tussen economie en ecologie.

Context

In de periode 2016 - 2018 wordt een oppervlakte van 115 hectare nieuwe natuur gerealiseerd. Van het project Verplaatsing agrarische bedrijven ten behoeve van de realisatie van het Natuur Netwerk Nederland geven wij nog drie eindbeschikkingen. De…

Acties

  1. Afronden project natuurrealisatie Reggedal bij Enter.

  2. Afgeven drie eindbeschikkingen ten behoeve van verplaatsing agrarische bedrijven.

  3. Administratief afhandelen groenfondsleningen tot en met 2023.

Toelichting op voortgang

De in de periode 2016-2018 te realiseren 115 ha nieuwe natuur hebben we in 2015 vastgelegd in vier overeenkomsten voor inrichting van het Reggedal bij Enter (3 particulieren en waterschap Vechtstromen).

Het project natuurrealisatie Reggedal bij Enter heeft in het begintraject vertraging opgelopen in de planvorming. Als gevolg hiervan heeft ook de inrichting van het gebied vertraging opgelopen. De voorbereiding van de inrichting van het Reggedal bij Enter is gestart in 2016 en wordt afgerond in de 1e helft van 2017. De uitvoering start in de tweede helft van 2017 onder verantwoordelijkheid van waterschap Vechtstromen en wordt afgerond in 2018.

In 2016 hebben we één eindbeschikking voor een bedrijfsverplaatsing afgegeven. De andere twee verplaatsers zijn volop bezig met de bouw van hun nieuwe bedrijf. Deze eindbeschikkingen volgen in 2017.

Voor 2016 hebben we de jaarlijkse administratieve afwikkeling van de leningen aan het Groenfonds voor natuurrealisatie afgehandeld conform planning.

Het project De Doorbraak is op 1 oktober 2016 feestelijk geopend.  De Doorbraak is een nieuwe beek met een lengte van 13 kilometer in Twente.  Met de doorbraak is een flinke impuls gegeven aan verbetering van de waterkwaliteit van de Regge en is een ecologische verbinding gerealiseerd tussen de Sallandse Heuvelrug en Noord-Oost Twente.

Financiën

Toelichting op voortgang

Binnen het budget voor deze prestatie is € 1,2 miljoen beschikbaar voor particuliere natuurontwikkeling. Voor twee van de aanvragen in het kader van deze subsidieregeling loopt een bezwaar tegen de uitgevoerde taxatie. De afwikkeling van deze aanvragen wordt doorschoven naar 2017. Daardoor wordt € 0,9 miljoen van dit budget besteed in 2017.

Wij stellen u voor om € 0,9 miljoen te onttrekken aan de reserve Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de exploitatie 2017 van prestatie 3.2.3.

Vanuit de reserve reconstructie wordt het project De Doorbraak gefinancierd. De financiële verantwoording van dit project valt onder deze prestatie. In 2016 is de laatste bijdrage uit reserve reconstructie, € 160.000, op basis van de ingediende eindverantwoording, uit de reserve onttrokken. Het restant saldo van de reserve reconstructie, € 6.000,  kan bij de jaarrekening 2016 vrijvallen naar de algemene reserve.

Wij stellen u voor om € 6.000 te onttrekken aan de reserve reconstructie en toe te voegen ten gunste van de Algemene Reserve.

Tevens stellen wij voor om de reserve reconstructie bij de jaarrekening 2016 op te heffen.

Ten slotte is in de Algemene Risicoreserve een bedrag van € 2,3 miljoen beschikbaar om risico's op te vangen die betrekking hebben op de reconstructiewet. Eind 2011 is de laatste wijziging van het reconstructieplan (in de Omgevingsvisie Overijssel 2009) onherroepelijk geworden. Tot vijf jaar na het onherroepelijk worden konden er verzoeken om schadevergoeding worden ingediend. Nu deze vijf jaar zijn verstreken kunnen er geen schadevergoedingen meer worden ingediend en lopen we hier geen financieel risico meer. Derhalve wordt voorgesteld om de risicoreservering van € 2,3 miljoen vrij te laten vallen naar de Algemene Reserve.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

Bij deze prestatie hebben wij een faciliterende rol.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: