3.5.6 Monitoren en evaluatie

Met het monitoring- en evaluatieonderzoek bepalen wij de effectiviteit van ons beleid om waar nodig ons beleid te kunnen aanpassen. In het Natuurpact zijn afspraken gemaakt over de onderwerpen waarover wij moeten rapporteren aan het Rijk.

Context

Door de afspraken in het Natuurpact is de rol van de provincies bij de uitvoering van de monitoring en evaluatie op het gebied van natuurkwaliteit en uitvoering van natuurbeleid groter geworden. Hiervoor is een gezamenlijke aanpak van Rijk en…

Acties

  1. Uitvoeren monitoringsactiviteiten benodigd voor de eigen plannen en control-cyclus en voor de afspraken van het Natuurpact. Het betreft onder meer de monitoring van de EHS, de Natura2000-gebieden, de Programmatische Aanpak Stikstof en het agrarisch natuurbeheer.

  2. Op grond hiervan het leveren van bijdragen vanuit Overijssel aan landelijke voortgangsrapportages over het natuurbeleid conform de afspraken van het Natuurpact Monitoringsprogramma.

  3. Evalueren van de pilot "grote particuliere investeerders" en hierbij met name het onderdeel aanbesteding in de markt van de inrichting en het beheer van natuurgebieden. De resultaten van de evaluatie betrekken wij bij het ontwikkelen van verder instrumentarium voor de realisatie van het Nationale Natuurnetwerk.

Toelichting op voortgang

De monitoringsactiviteiten voor EHS, de Natura2000-gebieden, de Programmatische Aanpak Stikstof en het agrarisch natuurbeheer zijn volgens planning in 2016 uitgevoerd. Volgens de afspraken over het monitoringsprogramma van het Natuurpact hebben wij onze bijdrage geleverd aan de landelijke voortgangsrapportages over het natuurbeleid.

Door de vertragingen die de pilot particuliere investeerders heeft opgelopen (door gerechtelijke procedures rondom de aanbesteding van de pilot) is een inhoudelijke evaluatie nog niet mogelijk.

Financiën

Toelichting op voortgang

In de 1e en 2e monitor hebben wij gemeld dat de realisatie van het budget achter blijft bij de begroting 2016. De hoogte van de monitoringskosten wordt mede bepaald door het moment waarop een nulmeting wordt uitgevoerd en het moment waarop wordt gerapporteerd. Op deze momenten worden extra kosten gemaakt voor de informatieverzameling en –analyse. Daardoor zal de besteding volgens een ander patroon verlopen dan nu in de begroting is opgenomen. In verband daarmee stellen wij voor een deel van het budget 2016 toe te voegen aan de budgetten voor deze prestatie in de komende jaren, 2017 tot en met 2024.

Wij stellen u voor om € 1,0 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan prestatie 3.5.6 in de begroting 2017:

-  jaarschijf 2017: € 200.000,

-  jaarschijf 2018: € 150.000

-  jaarschijf 2019: € 100.000.

-  jaarschijf 2020: € 150.000,

-  jaarschijven 2021 tot en met 2024 jaarlijks: € 100.000.

In de december circulaire 2016 van het provinciefonds is opgenomen dat de provincies een bijdrage van € 2,4 miljoen krijgen vanwege de gestegen lasten voor monitoring en onderzoek in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De provincie Overijssel ontvangt hiervan € 256.647, dit bedrag wordt bij de jaarrekening 2016 via een resultaatbestemming gelijkmatig (€ 32.000 per jaar) toegevoegd aan de jaarschijven 2017-2024 onder prestatie 3.5.6.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

De provincie is uitvoerder en onderzoeker.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.