3.5.7 Versterking samenwerking in het landelijk gebied door deelname in het netwerk 'Samen Werkt Beter'

In het landelijk gebied is sprake van verschillende, deels conflicterende belangen. Wij willen de samenwerking in Samen Werkt Beter versterken om met onze partners te werken aan een belang tussen die belangen en om de kansen synergie te benutten.

Context

In het kader van Samen Werkt Beter werken een 15-tal organisaties, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid aan een gezamenlijke koers voor natuur en economie in Overijssel en aan de uitvoering van deze koers. Wij zijn één van deze partijen.…

Acties

  1. Inbreng van provinciale opgaven in het landelijk gebied in Samen Werkt Beter en bijdragen aan onderwerpen die door de partners worden ingebracht.

Toelichting op voortgang

Het bestuurlijk overleg Samen werkt beter is in 2016 4 maal bijeengeweest. Met het afronden van de verkenningen voor de ontwikkelopgave oriënteren de partners zich nu op de doorontwikkeling voor de toekomst. Daarover heeft een eerste werkconferentie plaatsgevonden, waarbij de partners hebben uitgesproken dat het van belang is het bestuurlijk overleg voort te zetten. De wijze van invulling hiervan is nu onderwerp van gesprek waarover in 2017 afspraken worden gemaakt. Wij faciliteren de voorzitter van het bestuurlijk overleg met ambtelijke ondersteuning bij het voorbereiden van de vergaderingen en het verwerken van de afspraken.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

De provincie heeft meerdere rollen, namelijk die van faciliteerder, belangenassembleur, beïnvloeder, regisseur en investeerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.