3.5.5 Beleidsonderzoek

Wij anticiperen op een dynamische omgeving en spelen bij het realiseren van onze ambities in op veranderingen in de samenleving en veranderingen in het juridisch kader (wetswijzigingen, jurisprudentie etc.). Dit krijgt vorm via voorstellen voor beleid die wij in overleg met onze partners ontwikkelen. Waar nodig laten we onderzoek uitvoeren om goed inzicht te krijgen in maatschappelijke vraagstukken.

Context

In 2016 verwachten we onderzoek uit te laten voeren naar mogelijkheden om de synergie tussen economie en natuur te versterken en de verbinding tussen natuur en samenleving te versterken. Daarbij sluiten we waar mogelijk aan op de…

Acties

  1. Uitvoeren van onderzoek en verkenningen voor de ontwikkeling van nieuw beleid dan wel de doorontwikkeling van vigerend beleid.

Toelichting op voortgang

Sinds de decentralisatie van het natuurbeleid en het beleid voor het landelijk gebied is het aantal opgaven, taken en activiteiten voor beleidsontwikkeling toegenomen. We richten ons op de ontwikkeling en versterking van het provinciale beleid voor natuur en het landelijk gebied. In 2016 hebben wij ons onder andere gericht op:

  • Een quick scan naar het leefgebied van beschermende soorten. Daarbij is in beeld gebracht in welke mate het leefgebied van beschermde soorten in Overijssel belangrijk is voor het landelijk voortbestaan van deze beschermde soorten en welke maatregelen op hoofdlijn nodig zijn om te zorgen voor goede leefomstandigheden. Deze quick scan is uitgevoerd door de soortenbeschermende organisaties.
  • Onderzoek naar de inzet van drones om de effectiviteit van (agrarisch)natuurbeheer te verbeteren.

Daarnaast hebben wij middelen beschikbaar gesteld voor de organisatie van masterclasses door het platform Economie en Ecologie. Hierin wordt kennis uitgewisseld en ontwikkeld over de wijze waarop synergie tussen Economie en Ecologie kan worden versterkt. Aan VNO-NCW en Landschap Overijssel hebben wij middelen beschikbaar gesteld om te onderzoeken of er in Overijssel animo is voor het opstarten van een groep ‘Natural Captains’. Dat zijn koploperbedrijven die in de bedrijfsvoering aandacht besteden aan versterking van de biodiversiteit.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

De provincie is uitvoerder en onderzoeker.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.