3.5.4 Inbreng in de "Fitness Check" van de Vogel- en Habitatrichtlijn

Wij beïnvloeden het beleid van andere overheden om de randvoorwaarden voor ons eigen beleid te verbeteren. In IPO-verband en samen met het Rijk dragen wij zorg voor de inbreng van de provincies in de "Fitness Check" van de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) en de vertaling van de conclusies naar vervolgacties.

Context

Uitgaande van provinciale opgaven en belangen beïnvloeden van de nationale en Europese beleidsvorming door ambtelijke beleidsbeïnvloeding en lobby. Het is van belang de ontwikkelingen in het Europese beleid goed te volgen en waarnodig de…

Acties

  1. Inbreng in de "Fitness Check" van de VHR

  2. Vertaling van de conclusies uit de “Fitness Check” naar vervolgacties.

Toelichting op voortgang

De provincies hebben samen op verschillende momenten inbreng geleverd in de begin 2015 gestarte Europese Fitness Check van de Vogel- en Habitatrichtlijnen. Op 7 december 2016 heeft de Europese Commissie kenbaar gemaakt dat de huidige richtlijnen voldoen en dat zij niet aangepast zullen worden. Zij heeft aangekondigd voorjaar 2017 in overleg met de lidstaten een actieplan op te willen stellen voor de verbetering van de uitvoering van de richtlijnen. Op dit moment is niet duidelijk wat dit gaat betekenen. Namens Nederland leveren het Rijk en de provincies hierbij gezamenlijk inbreng.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

De provincie is beïnvloeder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2016.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.