3.5.3 Evaluatie natuurpact

Wij leveren een actieve bijdrage aan de evaluatie van het natuurpact waarover de staatssecretaris van Economische Zaken zal rapporteren aan de Tweede Kamer.

Context

In IPO-verband stemmen provincies activiteiten ter uitvoering van de decentralisatieafspraken af en wisselen provincies ervaringen uit. In het natuurpact is afgesproken om de drie jaar de afspraken te evalueren en zo nodig bij te stellen. In…

Acties

  1. Opleveren van de eerste evaluatie van het natuurpact.

Toelichting op voortgang

De eerste evaluatie van het provinciaal natuurbeleid heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) samen met provincies, Rijk en maatschappelijke organisaties uitgevoerd.  De evaluatie is gedaan volgens een nieuwe evaluatiemethode "lerend evalueren". Deze geeft de partijen de gelegenheid om van elkaars ervaringen te leren, deze inzichten te gebruiken en het beleid tussentijds bij te sturen. Op deze manier kan de kwaliteit van de vergaarde kennis, de bruikbaarheid en impact ervan vergroot worden. Een evaluatie gericht op 'Wat kunnen we leren van onze aanpak en hoe kan het beter’.

Wij hebben vanaf het begin meegewerkt aan de opzet van de evaluatie en hebben in het evaluatieproces onze inbreng geleverd. Het uitvragen en coördineren van alle informatie heeft het PBL meer tijd gevraagd dan voorzien. Het PBL heeft de evaluatie op 25 januari 2017 opgeleverd.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

De provincie is één van de partners in Samen Werkt Beter. Afhankelijk van het concrete onderwerp aan de orde kan de provincie hierbij meerdere rollen hebben en hierop aangesproken worden.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2016.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.