3.5.2 Uitwerking natuurvisie

De Wet Natuurbescherming die in 2016 in werking treedt schrijft voor dat Provinciale Staten een Provinciale Natuurvisie vaststellen. Wij zullen daarom voorstellen de Omgevingsvisie de status te geven van provinciale Natuurvisie. Dit vraagt een herformulering van onze ambitie ten aanzien van Natuur en verankering van nieuwe provinciale taken in de Omgevingsvisie.

Context

Meer dan voorheen is het van belang om te werken aan een goede relatie tussen economie en natuur en de verbinding tussen natuur en samenleving te versterken. De nieuwe Wet natuurbescherming die naar verwachting in 2016 in werking treedt,…

Acties

  1. Uitwerken natuurvisie in de Omgevingsvisie.

Toelichting op voortgang

In samenspraak met partijen in de samenleving werken we toe naar een herijking van ons natuurbeleid. We zijn over het onderwerp natuur in gesprek met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, gemeenten en waterschappen. Dit proces bestaat uit verschillende fasen.

We organiseren Groene Tafels waarin we op verschillende onderwerpen rondom natuur veel informatie ophalen bij organisaties en inwoners van Overijssel. In 2016 zijn er een vijftal Groene Tafels geweest. Alle informatie van de Groene Tafels verwerkten we in een aftrapnotitie waarin we richting geven aan het beleid. Als vervolgstap werken we in werkateliers het beleid verder uit in concrete voorstellen die we opnieuw voorleggen aan de partijen tijdens een Groene Tafel. Op basis van de inzichten uit de Groene Tafels en andere input vanuit de samenleving zullen wij een voorstel doen aan u voor de doorontwikkeling van het provinciale natuurbeleid, in de vorm van een provinciale natuurvisie (die onderdeel wordt van de provinciale omgevingsvisie). De besluitvorming over deze voorstellen is voorzien in 2017. Meer informatie hierover is beschikbaar op www.overijssel.nl/thema's/natuur-en-landschap/natuur-elkaar/

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

De provincie is beleidsbepaler.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.