3.5.1 Uitwerking Agro & Food beleid

Wij willen de komende periode verder vorm geven aan de uitvoering van ons Agro & Food beleid. Hiervoor gaan wij met de sector in gesprek over de vraag op welke wijze wij hen kunnen ondersteunen in duurzame ontwikkeling van de landbouw met een goede balans tussen economie en natuur in het landelijk gebied.

Context

In de Agro & Foodbrief hebben wij onze visie, ambities en beleidsuitgangspunten ten aanzien van een duurzame ontwikkeling van de Agro & Foodketens verwoord. Hierbinnen heeft de (primaire) landbouwsector onze bijzondere aandacht vanwege…

Acties

  1. Vertaling resultaat gesprek met de landbouwsector in concrete acties voor 2016 en later.

Toelichting op voortgang

In 2016 hebben we drie aandachtsgebieden voor de transitie van de primaire sector opgepakt:

- Verbetering van de leefomgeving rond agrarische bedrijven (volksgezondheid: geurhinder, endotoxinen, zoönosen, fijnstof, etc.) – dit onderwerp werken we uit in de kwaliteitsimpuls Agro & Food van de Omgevingsvisie en de handreiking die bij de Kwaliteitsimpuls hoort. Begin 2017 ronden we de handreiking af.

- Bodemvruchtbaarheid – dit onderwerp werken we uit in het Agro & Food innovatielab duurzame voedselbodem. Dit innovatielab ondersteunen we in de periode 2016 – 2019.

- Actieplan vitale varkenshouderij (commissie Rosenthal) – de provincies Noord-Brabant, Gelderland, Limburg en Overijssel zijn in gesprek met de regiegroep vitale varkenshouderij over uitvoering van het actieplan. In 2017 worden hierover afspraken gemaakt.

Financiën

Toelichting op voortgang

Het budget op prestatie 3.5.1 is beschikbaar onder andere voor de inzet van externe onderzoeksexpertise. Zo hebben de bestedingen in 2016 betrekking op verleende subsides voor het opstellen van plannen over bodemvruchtbaarheid, de uitvoering van een kennisplatform voor veehouderij en humane gezondheid en het uitvoeren van een midterm review van het herverkavelingsprogramma. Voor het overige is het in 2016 niet nodig geweest om een beroep te doen op dit budget.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

De provincie is beïnvloeder en beleidsbepaler.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Mijlpalen:

Investeringsvoorstel uitvoeringsprogramma agro & food in Overijssel 2016 - 2019, zie PS/2016/508