3.4.4 Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit rond agrarische bedrijven

Door de ruimtelijke kwaliteit rond agrarische bedrijven te verbeteren, verbeteren we de balans tussen economie & natuur. Wij gaan in overleg met onze partners bepalen op welke wijze wij deze ambitie concreet gaan invullen.

Context

De Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving is een beproefd instrument gebleken en blijven we inzetten. Met deze prestatie ontwikkelen we ook andere methoden om met lokaal maatwerk initiatieven te ondersteunen. Voorbeelden zijn klimaatadaptatie (zoals…

Acties

  1. Met partners komen tot een uitvoeringsprogramma.

  2. In de het kader van de revisie van de Omgevingsvisie voeren wij de volgende acties uit: - Kaartbeeld met opgaven en gebiedswaarden. - Experimenteerruimte en instrumentontwikkeling binnen de omgevingsverordening. - Kavelruil en landinrichting met behoud of verbetering ruimtelijke kwaliteit. - Opheffen reconstructiezonering en behouden milieuwinst

Toelichting op voortgang

Met LTO en de terreinbeherende organisatie hebben we plannen voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit rond agrarische bedrijven opgesteld. Deze plannen hebben we verwerkt in het ontwerp van de herziening van de Omgevingsvisie. Dit ontwerp hebben wij eind 2016 ter inzage gelegd. We verwachten de herziening u in het voorjaar 2017 ter besluitvorming voor te kunnen leggen.

De overige genoemde acties hebben wij meegenomen in de wijziging van de Omgevingsvisie.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Investeringsbudget

Toelichting op het investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit KvO. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar.

Dt jaar heeft u een budget van € 12 miljoen beschikbaar gesteld: Uitvoeringsprogramma Agro en Food 2016-2019. Daarvan is € 6 miljoen voor prestatie 5.3.2 'Van idee naar markt introductie' en € 6 miljoen voor prestatie 3.4.4 'Verbetering ruimtelijke kwaliteit rond agrarische bedrijven'. Beide budgetten verantwoorden wij conform uw besluit onder deze prestatie.

Vanaf 2017 vindt financieel realisatie plaats. De staafdiagram toont om die reden de volledige € 12 miljoen als het 'resterend meerjarig budget': het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij een faciliterende rol.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Investeringsvoorstel uitvoeringsprogramma agro&food in Overijssel 2016-2019, PS/2016/508