3.4.3 Verbetering van de leefomgeving rond agrarische bedrijven

Door verbetering van de leefomgeving rond agrarische bedrijven werken wij aan een aantrekkelijk landelijk gebied met een betere balans tussen economie & natuur.

Context

Een goede leefomgeving rond agrarische bedrijven betekent het behouden van een goede basiskwaliteit voor mens en natuur door vermindering van de hinder van agrofoodbedrijven. Wij zetten erop in om de best beschikbare technieken breed te laten…

Acties

  1. Vaststellen en uitvoeren van een provinciale aanpak tot verbetering van de leefomgeving rond agrarische bedrijven.

  2. Inzet en deelname van het Kennisplatform veehouderij en (humane) gezondheid.

Toelichting op voortgang

In september 2016 heeft u het uitvoeringsprogramma Agro&Food 2016-2019  (PS 2016/508) vastgesteld.  Er komen innovatielabs rond zes thema's: gezond produceren (antibioticareductie), duurzame voedselbodem (versterken van de veerkracht van de bodem, mestverwerking en precisielandbouw), de stal van de toekomst (stallen toegepast op de natuurlijke behoeften van het dier), waardevolle voedselketens (nieuwe eiwitten, korte afzetketens), natuurrijk ondernemen (natuurinclusieve landbouw) en de boer als buur.  De eerste innovatielabs zijn gehouden.

Wij ondersteunen de innovatielabs vanuit onze rol als aanjager en cofinancier. Hierbij zetten wij verschillende instrumenten in zoals garanties, leningen en subsidies en wordt het bestaande innovatie ecosysteem voor agro&food versterkt.

Het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid is een samenwerking van diverse kennis- en praktijkorganisaties en overheidsinstanties.

Het doel is om samen bestaande kennis te bundelen, duiden en ontsluiten over veehouderij en de gezondheid van mens en dier.

Wij dragen bij aan de financiering van het kennisplatform. Tijdens symposia en themaoverleggen delen we kennis onder andere over de gezondheid en het welzijn van mens en dier, mestverwerking, leefomgeving, omgevingsrecht, bedrijfsvoering, innovatie, risicoperceptie en risicocommunicatie. Meer informatie is beschikbaar op www.kennisplatformveehouderij.nl.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

De provincie heeft meerdere rollen, namelijk beïnvloeder, faciliteerder en regisseur.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Mijlpalen:

Investeringsvoorstel uitvoeringsprogramma agro & food in Overijssel 2016 - 2019, zie PS/2016/508