3.4.2 Milieu-innovatie in de landbouw

Uitwerken van een programma voor milieu-innovaties bij primaire landbouwbedrijven en de agrofoodketen, gericht op het verminderen van de milieubelasting voor een toekomstbestendige balans tussen natuur en economie.

Context

Als instrumentele uitwerking van het Agro & Foodbeleid van prestatie 3.5.1 werken wij, in samenspraak met de sector, een programma uit voor milieu-innovaties bij primaire landbouwbedrijven en de Agro & Foodketen. De invulling van dit…

Acties

  1. Met de landbouwsector een programma uitwerken voor milieu-innovaties.

  2. Een voorstel ontwikkelen en vaststellen over de inzet van de gereserveerde middelen.

  3. Uitvoeren van de voor 2016 geprogrammeerde activiteiten/projecten bij primaire landbouwbedrijven en de agrofoodketen.

Toelichting op voortgang

Wij verkennen hoe voortbouwend en aanvullend op het Investeringsprogramma Agro & Food inzet te plegen voor het bevorderen van innovatie milieumaatregelen.  Belangrijk aandachtspunt voor de inzet van dit budget is het stikstofbeleid voor de landbouw. Uit de voortgangsrapportages van de PAS moet blijken of de geplande maatregelen op langere termijn de beoogde effecten opleveren.  Mede op basis hiervan zullen wij voorstellen doen voor de inzet van dit budget. In 2016 hebben wij aanwendingsmogelijkheden voor dit budget  verkend, maar wij hebben in afwachting van inzicht in de voortgang van de PAS  afgezien  van de uitwerking van concrete voorstellen. Wij verwachten u in 2017 nadere voorstellen hierover te kunnen voorleggen.

Financiën

Toelichting op voortgang

Binnen deze prestatie is een budget beschikbaar van € 3,0 miljoen voor innovatieve maatregelen gericht op de beperking van stikstofdepositie en andere milieuopgaven. Dit budget is onderdeel van een meerjarig budget van in totaal € 8,5 miljoen.  Bij de tweede monitor 2016 hebben wij al aangekondigd voor deze niet bestede middelen een voorstel voor resultaatbestemming te doen.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 3 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2019 van prestatie 3.4.2.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

De provincie is investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.