3.3.3 Programma Twickel

Het programma Twickel omvat een integrale aanpak van het landgoed Twickel gericht op het in stand houden en versterken van een gevarieerd landschap, versterking van de aanwezige economische functies en het vergroten van de aantrekkelijkheid voor bezoekers. Het programma Twickel ronden wij in 2016 af.

Context

Ter uitvoering van het investeringsbesluit KvO ronden wij in 2016 het programma Twickel af. Hierin werken wij samen met de regionale partners Borne, Hengelo, Hof van Twente, Vechtlanden, Regio Twente en Stichting Twickel.

Acties

  1. Herinrichting Oelerbeek (Kaderrichtlijn Water), in combinatie met verbeteren van de leefbaarheid van de buurtschap Oele (dorpsplan+ Beckum / Oele).

  2. Herinrichting van het kasteelpark Twickel, in samenhang met soortenbescherming en versterken stadsrand Delden.

  3. Versterken van de stadsrand Delden door herinrichting van provinciale en gemeentelijke wegen en versterking van de landschappelijke en cultuurhistorische beleving (leesbaarheid) van het landschap.

  4. Vergroten van de levensvatbaarheid van de landbouw in kleinschalig landschap door optimaliseren, innoveren en verbreden van de bedrijfsvoering, in samenwerking met de pachters.

Toelichting op voortgang

Het waterschap Vechtstromen werkt aan de herinrichting van de Oelerbeek.  De oplevering verwachten wij medio 2017.

Twickel heeft de herinrichting van het kasteelpark voltooid.

De herinrichting van de provinciale wegen loopt vertraging op door intensief bestuurlijk overleg over de uit te voeren werkzaamheden en de bekostiging daarvan. Het merendeel van de werkzaamheden wordt in de eerste helft van 2017 uitgevoerd.

Wij hebben voor enkele onderdelen van het project landbouw op verzoek van de sector een ruimere periode in acht genomen. Op de korte termijn vormen de lage melkprijzen een belemmering voor boeren om de financiering van hun eigen bijdrage (60%) rond te krijgen. Deze onderdelen (erven & gebouwen en water & bodem) lopen daarom door tot in 2018.

Financiën

Toelichting op voortgang

Bij de 2e monitor 2016 is € 0,7 miljoen doorgeschoven naar 2017. Voor € 0,5 miljoen houdt dit verband met het doorschuiven van de aanleg van de rotonde en het versterken van het viaduct bij de N741. De aanbesteding en uitvoering voor deze werkzaamheden zullen plaatsvinden in 2017. Daarnaast zijn de kosten voor het project Twickeler Grensweg, dat deel uitmaakt van dit programma, € 0,2 miljoen lager dan begroot. Tezamen met onze partners in dit programma bezien wij in stuurgroepverband in hoeverre dit voordeel aangewend kan worden voor uitvoering van onderdelen uit het oorspronkelijke plan, die eerder om financiële redenen zijn geschrapt.

Ook binnen het bijgestelde budget 2016 komt € 0,1 miljoen niet tot besteding, onder andere als gevolg van een verdere vertraging in bovengenoemde aanbesteding.

Wij stellen u voor om € 123.000 te onttrekken aan de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de exploitatie 2017 van prestatie 3.3.3.

Investeringsbudget

Toelichting op het investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit KvO. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar. Per jaar blijft de totale omvang daarom in principe constant. Voor deze prestatie is in 2012 € 3,75 miljoen beschikbaar gesteld - Investeringsbesluit gebiedsprogramma Pact van Twickel. Naast deze KvO middelen zijn er ook bijdragen van derden voor dit project beschikbaar. Die komen niet terug in deze grafiek.

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot de peildatum (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte op de Begroting 2016 opgenomen (resterend huidige begroting).

Het ‘resterend meerjarig budget’ is het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij meerdere rollen, zoals beïnvloeder, faciliteerder, regisseur, investeerder en belangenassembleur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2016.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: