3.3.2 Nationale parken

Wij zien mogelijkheden om in de Nationale Parken de synergie tussen natuur, economie en samenleving te vergroten. In 2016 concretiseren we onze ambities op dit punt en starten we de uitvoering.

Context

In de vorige collegeperiode hebben wij met lokale partners afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de Nationale Parken. In ons Coalitieakkoord hebben we afgesproken dat we de toegevoegde waarde van de Nationale Parken voor de regionale economie…

Acties

  1. Concretiseren van de ambitie voor de Nationale Parken met lokale partners.

  2. Stappenplan om het overeengekomen ambitieniveau te realiseren.

  3. Uitvoeren stappenplan.

Toelichting op voortgang

De acties voor 2016 zijn uitgevoerd. Actie 3 (“Uitvoeren stappenplan”) loopt ook de komende jaren door.

Per brief van 16 september 2016 (PS/2016/845) hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken.

Zoals aangekondigd leggen wij u in 2017 een investeringsvoorstel voor ten behoeve van onze nationale parken.

Financiën

Toelichting op voortgang

In het kader van deze prestatie wordt uitvoering gegeven aan de opdracht vanuit het coalitieakkoord 2015-2019 om samen met lokale partners te komen tot Nationale Parken met een toegevoegde waarde. Het transitieproces vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de betrokken gemeenten. De gemeenten hebben verzocht om een financiële bijdrage in de proceskosten en daarvoor is bij de 2e monitor 2016  € 150.000 voor beide parken gezamenlijk beschikbaar gesteld, € 100.000 voor 2016 en € 50.000 voor 2017. De realisatie van gevraagde bijdrage(n) is in 2016 achter gebleven bij de verwachting, daarom is € 70.000 nog niet tot besteding gekomen.

Wij stellen u voor om € 70.000 te onttrekken aan de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de exploitatie 2017 van prestatie 3.3.2.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

Bij de uitwerking van het stappenplan is de provincie regisseur. Bij de uitvoering van het stappenplan moet de rol van de provincie nog bepaald worden.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2016.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.