3.3.1 Versterken samenhang economie, natuur en samenleving

Overijssel is een veelzijdige provincie met veel afwisseling in natuur- en landschapstypen die mede ontstaan zijn in het samenspel tussen economie, natuur en samenleving. Om dit voor de toekomst te behouden willen wij samen met onze partners, ondernemers en inwoners nieuwe strategieën en instrumenten om een impuls te geven aan de samenhang tussen economie, natuur en samenleving en zo de balans tussen deze aspecten te verbeteren.

Context

Nu wij verantwoordelijk zijn voor het natuurbeleid willen wij samen met onze partners een gezamenlijk ‘verhaal ‘ ontwikkelen, dat voortborduurt op de ambities van het Natuurpact en Samen Werkt Beter. Wij streven hierbij de volgende doelen…

Acties

  1. In 2016 starten wij een proces om samen met partners, bedrijfsleven en inwoners ideeën te ontwikkelen gericht op het verbeteren van de relatie tussen economie & natuur en het vergroten van de betekenis van natuur voor mensen.

  2. In 2016 starten wij met de uitvoering van pilots en verkenningen gericht op realisatie van deze doelen. Deze pilots en verkenningen voeren wij in 2016 en 2017 uit. Op basis van de lessen uit pilots en verkenningen en de input van partners, bedrijfsleven en inwoners willen wij uiterlijk in 2018 komen tot voorstellen voor beleid.

Toelichting op voortgang

In 2016 hebben wij samen met partners, bedrijfsleven en inwoners via de Groene Tafels en werkateliers het proces opgestart om de relatie tussen economie en natuur te verbeteren en de betekenis van natuur voor mensen te vergroten. De gesprekken in de Groene Tafels en werkateliers continueren we in 2017 en zullen uitmonden in voorstellen die we verwerken in de Natuurvisie, als onderdeel van de Omgevingsvisie.

We hebben in 2016 diverse pilots opgestart onder de noemer Stimulering Natuurbreed, o.a. Groen, groener, groenst.  Daarnaast hebben wij een subsidieregeling Natuur en Samenleving opengesteld (van 1 september tot 15 oktober 2016). Hieruit subsidiëren wij projecten gericht op vier thema’s: kinderen met natuur verbinden, groen in de stad brengen of versterken, zorg en groen en werken en groen.

Financiën

Toelichting op voortgang

Binnen de prestatie is € 75.000 nog niet besteed voor de uitvoering van een faunapassage N334. Deze faunapassage zal naar verwachting in 2017 worden gerealiseerd.

Wij stellen u voor om € 75.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf van prestatie 3.3.1 in de begroting 2017.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

De provincie is bij de prestatie de ontwikkelaar.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.