2.3.2 Sanering en beheersing spoedeisende en overige bodemlocaties

Bij spoedeisende bodemlocaties is sanering of beheersing noodzakelijk om risico's voor een gezond en veilig leefmilieu af te wenden. Onder deze prestatie verantwoorden we de sanering van deze locaties.

Context

Het betreft een voortzetting van de werkzaamheden van de voorgaande jaren. Deze prestatie is gekoppeld aan het Convenant Bodem en Ondergrond 2016 - 2020 waarin is aangegeven dat alle op de MTR 2013-lijsten opgenomen spoedlocaties met…

Acties

  1. 1% van de totale spoedeisende werkvoorraad zal in 2016 worden weggewerkt (peildatum januari 2009: 603 spoedlocaties). Eind 2016 is daarmee 97% van de spoedeisende werkvoorraad gesaneerd.

  2. Uitvoeren van de sanering van het gasfabriek programma.

  3. Uitvoeren programma bedrijvenregeling.

Toelichting op voortgang

De uitvoering van de voorgenomen acties is volgens plan verlopen. Eind 2016 hebben we 93% van de spoedeisende locaties met onaanvaardbare verspreidings- of ecologische risico’s gesaneerd. De sanering van het gasfabriekprogramma hebben we afgerond. De bedrijvenregeling is in uitvoering.

Financiën

Toelichting op voortgang

Het geraamde budget voor 2016 is niet volledig tot besteding gekomen. Dit wordt veroorzaakt doordat bij het opstellen van de raming (voorzichtigheidshalve) rekening is gehouden met onzekerheden en risico's die zich bij de uitvoering van saneringen kunnen voordoen.

De niet bestede middelen blijven beschikbaar in de reserve bodemsanering voor uitvoering van de projecten uit het Meerjarenprogramma Bodemsanering 2016-2020/2022.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag.

Rol provincie:

Wij zij faciliteerder bij saneringen in eigen beheer door derden. Ook zijn wij regisseur, investeerder, uitvoerder (eigen saneringen).

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Statenvoorstel Investeringsbesluit Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011 (overkoepelend voorstel) PS/2011/939