2.3.1 Actueel houden Meerjarenprogramma bodemsanering 2016 - 2020

Ernstige bodemverontreiniging vormen een risico voor de gezondheid. Met de uitvoering van het Meerjarenprogramma bodemsanering 2016 - 2020 lossen wij milieuproblemen op en dragen zo bij aan gezond leefmilieu. De focus ligt hierbij op het afronden van de spoedeisende werkvoorraad tot 2020 en op asbestbodemsanering.

Context

Deze prestatie betreft deels een continuering van de lopende werkzaamheden, specifiek het saneren van spoedlocaties. Eind 2015 geven wij het Meerjarenprogramma bodemsanering 2016 - 2020 verder vorm, waaronder de verdere sanering van de…

Acties

  1. Actueel houden programmering meerjarenprogramma bodemsanering 2016 - 2020, inclusief doorlopende projecten uit 2015.

Toelichting op voortgang

In 2016 hebben we het Meerjarenprogramma Bodemsanering nader uitgewerkt in een operationele planning voor de verschillende bodemsaneringsopgaven om zo strakker te kunnen sturen op inzet van tijd en geld voor de uitvoering van bodemsaneringsprojecten. Daarnaast is aandacht besteed aan de programmering van de asbestbodemsaneringsopgave 2016-2022.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag.

Rol provincie:

De provincie vervult meerdere rollen, waaronder faciliteerder, regisseur. investeerder, uitvoerder, belangenassembleur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.