2.3.3 Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties

Met asbest verontreinigde bodem is in Overijssel één van de belangrijkste gezondheidsrisico's. Met sanering werken wij aan een gezonder en veiliger leefmilieu.

Context

Het betreft een voortzetting van de werkzaamheden van de voorgaande jaren, waarbij de prestaties (afronding Gijmink A en B en KvO-opgave) in 2017 moeten zijn behaald. In 2014 is begonnen met de sanering van 200 met asbest in de bodem…

Acties

  1. Aanbesteding en voorgenomen start sanering 2e tranche Kracht van Overijssel (62 locaties).

  2. Voorbereiden 3e tranche (uitvoering gepland 2017, circa 50 - 75 locaties).

  3. Afronden sanering van Gijmink A.

  4. Sanering 250 locaties Gijmink B.

Toelichting op voortgang

De sanering 2e tranche Kracht van Overijssel hebben wij in uitvoering genomen, de uitvoering van de 3e tranche staat in de steigers.

Het Gijmink A hebben wij in 2016 afgerond. Het Gijmink B loopt vertraging op. De aanpassing van de onderzoekstrategie en het overleg met bewoners over de contracten voor herstelvergoeding hebben langer geduurd dan voorzien. Hierdoor zijn we later (ca. 4 maanden) gestart met de saneringswerkzaamheden. In 2016 hebben we in op ca. 60 locaties de sanering afgerond. Doordat er in 2016 minder is gesaneerd, hebben wij ook minder kosten gemaakt voor uitvoering en herstelvergoedingen.

Financiën

Toelichting op voortgang

Zoals gemeld bij Monitor 2016-II loopt Gijmink B vertraging op als gevolg waarvan het geraamde budget niet tot volledige besteding komt.

De niet bestede middelen blijven beschikbaar in de reserve bodemsanering voor uitvoering van de projecten uit het Meerjarenprogramma Bodemsanering 2016-2020/2022.

Investeringsbudget

Toelichting op het investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit KvO of EHS. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar. Per jaar blijft de totale omvang daarom in principe constant. Voor de prestatie is in 2012 een budget van € 10 miljoen beschikbaar gesteld: Investeringsbesluit Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011.

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot de peildatum (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte op de Begroting 2016 opgenomen (resterend huidige begroting).

Het ‘resterend meerjarig budget’ is het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag.

Rol provincie:

Beïnvloeder, faciliteerder, regisseur, investeerder, uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2022.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Statenvoorstel Investeringsbesluit Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011 (overkoepelend voorstel) PS/2011/939